STANOVY FOTBALOVÉ ŠKOLIČKY FC HRADEC KRÁLOVÉ při ZŠ MILADY HORÁKOVÉ

 

Úvod

Příprava jednotlivce pro kopanou a její metodika se stávají náročným a složitým procesem, jehož zvládnutí vyžaduje nové odborné časové přístupy. Snahou iniciativy Fotbalové školičky FC Hradec Králové je pokus uplatnit tento trend i v podmínkách hradecké kopané.

Fotbalová školička se stává novým prvkem ve sportovní výchově malého fotbalisty předškoláka, předstupněm dlouhodobého a náročného procesu učení, opakování, osvojování a zdokonalování, začátkem jeho sportovního vzdělání, zdravého sebevědomí a sportovně společenské kázně.

I.

Základní charakteristika

Název:                                 FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA FC HRADEC KRÁLOVÉ při ZŠ Milady Horákové

Sport:                                         kopaná

Organizační začlenění:          samostatné středisko fotbalového klubu FC Hradec Králové

Sídlo:                                          Všesportovní stadion, Úprkova 473, 500 09 Hradec Králové 9

Zkratka:                                     FŠ FC HK

Charakteristika:                       cílem Fotbalové školičky FC Hradec Králové je pohybová a účelová výuka zaměřená

                                                    na základy kopané s důrazem na morální a volní vlastnosti sportovce.

II.

Cíle

Vedení, trenéři i všichni zainteresovaní kolem Fotbalové školičky FC Hradec Králové si jsou vědomi náročnosti a zodpovědnosti  procesu výchovy fotbalisty předškoláka. Je jejich zájmem upoutat pozornost a zaujmout pro kopanou jak rodiče předškoláků, tak je samotné. Snahou je, podchytit vážné zájemce a pohybově talentované jedince a vytvořit jim prostor pro další uplatnění; vhodný rámec s atmosférou klidné přípravy přechodu od nevázané dětské hry k mládežnickému soutěžnímu sportování.

Fotbalová školička usiluje o vytvoření prostředí, v němž nejde jen o učení malých dětí předškolní kategorie prvním dovednostem v manipulaci s míčem a chápání základů uzancí hry, ale i o vytvoření správného vztahu ke kopané jako nejoblíbenější sportovní aktivitě.

III.

Členství ve Fotbalové školičce

Členy Fotbalové školičky FC Hradec Králové jsou děti v předškolním věku, které ještě nemohou být vzhledem ke svému nízkému věku registrováni ve FAČR. Z tohoto důvodu se u nich jedná o tzv. členství zástupné, kdy zájmy dětí zastupují a reprezentují přímí rodinní příslušníci. Takové členství vzniká vyplněním členské přihlášky a zaniká dohodou nebo automaticky ukončením docházky dítěte do Fotbalové školičky.

Děti zařazené do Fotbalové školičky jsou připravováni a trénováni zkušenými kvalifikovanými trenéry mládeže kopané.

Příprava dětí probíhá ve dvou stupních odpovídajících věkové struktuře dětí:

 • do prvého stupně jsou zařazeni žáci ve věku čtyři a méně let
 • do druhého stupně žáci pětiletí, případně o rok starší

Zatím co na prvním stupni pracujeme se všemi dětmi, u druhého stupně již u dětí provádíme částečný výběr, zejména ve vazbě na motorické a růstové předpoklady, přičemž limitujícími faktory jsou i trenérské nebo prostorové možnosti školičky.  

Dosažením „ registrovatelného „ věku (6 let) jsou vybrané děti převáděny do U7 FC Hradec Králové, ostatní potom jsou po dohodě s jejich rodiči směrovány do dalších fotbalových klubů v aglomeraci města Hradec králové. 

IV.

Organizační struktura Fotbalové školičky FC Hradec Králové

Činnost i strategie Fotbalové školičky FC Hradec Králové, kterou zajišťují manažer FŠ FCHK, sbor trenérů a asistentů FŠ FC HK, vychází z celkové strategie fotbalového klubu FC Hradec Králové stanovené jeho vedením pro tuto věkovou kategorii. Manažer FŠ FCHK představující vedení FŠ FC HK se ze své činnosti zodpovídá vedení FC HK.

Členové FŠ FC HK vedle své trenérské činnosti zajišťují i chod následujících oblastí:

a) Manažer FŠ FC HK:                          

- styk se zástupci vedení FC Hradec Králové

- zajišťování strategie FC HK v činnosti FŠ FC HK

- příprava a zajištění sportovních akcí FŠ FC HK dle plánu činností FŠ                                                     

- styk se smluvními partnery FŠ FC HK

- styk se sportovními partnery FŠ FC HK

- styk se zástupnými členy FŠ FC H

- udržování svěřeného movitého majetku FŠ FC HK

b) sbor trenérů a asistentů FŠ:       

- sportovně technická činnost FŠ FC HK v souladu se strategií FC HK

- příprava a zajištění sportovních akcí FŠ FC HK dle plánu činností FŠ

- zajišťování materiálně technického vybavení FŠ FC HK

- udržování svěřeného movitého majetku FŠ FC HK

- zodpovídají za dodržování strategie stanovené vedením FC HK ve všech oblastech činnosti FŠ FC HK

- zodpovídají za odborné, sportovní a společenské vedení tréninků

- zodpovídají za průběžný styk s rodiči                                                                                                                                      

- zodpovídají za řádný a profesionální průběh sportovních akcí pořádaných FŠ FC HK dle plánu činnosti FŠ FC HK

- zodpovídají za udržování svěřeného movitého majetku FŠ FC HK

V.

Charakteristika činnosti Fotbalové školičky

Základní charakteristika činnosti Fotbalové školičky FC Hradec Králové a rozsah výuky je stanoven v „Metodice práce ve Fotbalové školičce“, zpracované vedením FŠ v 08/2009, která zejména popisuje metodiku v oblasti sportovně technické činnosti. Prioritou tréninkového procesu je rozvoj obratnosti, rychlosti a práce s míčem, úměrné věku dětí sportujících ve Fotbalové školičce. 

 VI.

Sportovní a technické zázemí

Fotbalová školička FC Hradec Králové využívá na základě smlouvy mezi FC Hradec Králové a ZŠ M. Horákové sportovní areál a zařízení ZŠ Milady Horákové v rozsahu dohodnutém a nezbytně potřebném pro zajištění její činnosti. 

VII.

Hospodaření a majetek

Hospodaření Fotbalové školičky FC HK bude vedeno v samostatném středisku účetnictví FC HK s tím, že,  příjmové části jsou v menšinovém poměru od výdajové části. Fotbalová školička proto bude využívat i prostředků poskytnutých z marketinkových a dotačních aktivit FC HK.

Pro svoji činnost bude FŠ FC HK využívat převážně majetek a vybavení, které si zajistila v předešlém období ze samostatné činnosti nebo z podpory FC HK.

VIII.

Závěrečná ustanovení

Statut FŠ FC HK vstupuje v platnost od 1. 9. 2012 a nahrazuje stanovy Fotbalové školičky při ZŠ M. Horákové z 1. 9. 2010.   

Ing. Jukl Richard - generální ředitel FC HK                                                                                                                                                    

Ing. Vohralík Petr - manažer FŠ FC HK                                 

 V Hradci Králové, 1.9.2012

web1

 

DESATERO HLAVNÍCH ZÁSAD FOTBALOVÉ ŠKOLIČKY FC HK

Toto desatero vychází ze zásad, které pro trenéry a rodiče sestavila pracovní skupina UEFA:

1. HLAVNÍ ZÁSADA:

Dětská kopaná znamená hru a hra znamená zábavu. Pro mladé hráče znamená dětská kopaná jejich první setkání s organizovanou hrou. Nezapomeňte, že pro ně to musí znamenat zábavu a radost a nikoliv tvrdou práci. Musí se to stát nedílnou součástí jejich mladých životů. První dojem je ukazatelem dalšího vývoje dítěte. A tak jim ponechte zábavu, nechte je, aby si hráli a méně pozornosti věnujte výsledkům. Nejlepším výsledkem, kterého můžete dosáhnout v dětské kopané, je mít šťastné a rozradostněné děti, které si hrají spolu se svými přáteli a přitom se mohou učit stále novým věcem.

2. HLAVNÍ ZÁSADA:

Pro děti je nejdůležitější, když mohou být se svými přáteli. Děti se dříve se svými kamarády setkávaly v parcích nebo na polích ve svém sousedství. Trávily svůj volný čas tam a často hrály fotbal. A tak dospělí nesmí zapomenout na to, že důležitým hlediskem kopané pro děti je, aby byly pohromadě se svými přáteli. Musíme svoji pozornost věnovat přátelství, neboť to podporuje lidského ducha. Proto se snažme, aby co možno nejvíce kamarádů a spolužáků hrálo v jejich družstvu.                                                                                    

3. HLAVNÍ ZÁSADA:

S každým se musí maximálně počítat. Nikdo se nezlepší tím, že bude sedět za postranní čárou. A nikdo také nemůže dnes říci, které z dětí se později kvalifikuje pro fotbal dospělých. Dnešní "dětské hvězdy" se zřídkakdy stávají "profesionály budoucnosti". A tak je nechte, aby všichni hráli stejně dlouho a dejte všem příležitost, aby si mohli zahrát na různých místech.                                

4. HLAVNÍ ZÁSADA:

Učte děti vyhrávat i prohrávat. Staré přísloví říká: "Jenom když budete umět prohrávat, budete také umět vítězit" a dospělí by měli jít jako vždy příkladem. Budou-li umět prokazovat v takových situacích dobré sportovní chování, budou se děti chovat podobně. 

5. HLAVNÍ ZÁSADA:

Více praxe, méně zápasů. Naše snaha o to, aby se hráči více učili, aby byli vystaveni tlaku při hře v rámci soutěže, by se neměla stát pravidlem. Příliš mnoho zápasů může psychickému a sociálnímu vývoji dítěte uškodit. V Norsku existuje pravidlo, podle kterého děti do 10 let nesmí sehrát více jak 20 zápasů a děti do 12 let maximálně 25 zápasů.                                             

6. HLAVNÍ ZÁSADA:

Dětská kopaná musí být pestrá a všestranná. Výchova v několika sportovních disciplínách bude prospěšná i fotbalu při trénování základních schopností a poslouží i dobře vyrovnané fyzické kondici. Pozornost musí být věnována stavbě těla jako celku, spolu se všeobecnými tréninkovými metodami a splněním základních norem sportovní hygieny a sportovního stravování.                 

7. HLAVNÍ ZÁSADA:

Pojďme se společně snažit nabídnout dětem "kopanou, která přináší radost". Dětská kopaná se musí stát pro všechny zúčastněné pozitivní zkušeností, která přináší mladým hráčům ze všeho nejvíc potěšení ze hry.               

8. HLAVNÍ ZÁSADA:

Hry jsou pro děti a nikoliv pro dospělé. Rodiče a příbuzní by měli projevovat o fotbalový život svých dětí zájem. Měli by posilovat u mladých hráčů jejich sebedůvěru a měli by podporovat klub a trenéra v jeho práci. Dospělí nesmí nikdy zapomenout na to, že je to jejich dítě, které hraje a nikoliv oni.           

9. HLAVNÍ ZÁSADA:

Mějte před soupeřem a rozhodčím respekt. Od samého začátku musí být dítě vedeno k tomu, aby mělo zdravou úctu před soupeři a rozhodčím, v duchu FAIR PLAY. Dospělí vždy musí jít příkladem.                     

10. HLAVNÍ ZÁSADA:

Dejte dítěti správné dětské vybavení. Nemá význam, aby se rostoucím dětem kupovalo příliš drahé sportovní vybavení (boty, chrániče holení, atd.), protože je nebudou moci po několika málo měsících používat. Levnější modely jsou často stejně tak dobré. Uspořádejte pravidelnou "výměnu vybavení", na které může být použité vybavení předáno jiným dětem. 

                         web8                                         

Kodex

KODEX HRÁČE

1. Chování hráčů - Za všech okolností se hráč chová slušně, přátelsky a sportovně, vždy slušně pozdraví a poděkuje.

2. Strava – Před a při tréninku a utkáních hráč nejí smažená jídla (hranolky, krokety, řízky), těžká jídla, chipsy, hamburgery. Nepije sycené nápoje (Cola, Sprite, Fanta, atd.). Doporučená strava: ovoce, sušenky, müsli tyčinky, neperlivá voda.

3. Nominace – Provádí-li se na pořádané turnaje nominace hráčů výběrem, je většinou podmíněna účastí alespoň na dvou trénincích před akcí. Další kritéria: tréninková účast, chování při trénincích, individuální herní výkonnost a uhrazené příspěvky.  

KODEX RODIČE       

1. Vy i my trenéři jsme partneři, kteří společně vychovávají a učí děti. Jeden bez druhého nic nedokážeme.

2. Prosíme Vás, abyste dětem fandili, podporovali je a chválili. Děti to od Vás očekávají. Nevyjadřujte se negativně k herním situacím, ani dětem neraďte, co v které situaci dělat. Naším cílem je, aby kluci dokázali vyhodnotit herní situace co nejdříve sami. Při hře by měli vnímat pokyny trenéra, nikoliv publika. Rady dětem nechte na trenérovi, aby neměli v hlavě zmatek.

3. Prosíme, dbejte na správnou životosprávu dětí (strava, pitný režim, spánek). Co a jak často jedí, jestli dostatečně pijí, jestli mají dostatek spánku.

4. Prosíme Vás, abyste pomohli ustrojit a obout hráče, ostatní nechte na trenérovi. Ten Vás v případě potřeby požádá o Vaší případnou následnou pomoc.

5. Prosíme Vás, abyste včas z tréninků a turnajů omlouvali své děti (z důvodu možné donominace jiného hráče na oznámený turnaj).

6. Pololetní příspěvky musí být placeny včas. Bez uhrazených příspěvků se nemůže hráč účastnit akcí Fotbalové školičky. Nechceme trestat děti za opomenutí rodičů. Pokud jsou problémy, řekněte nám to včas.

7. Prosíme, nevyjadřujte se negativně o činnosti Fotbalové školičky na veřejnosti a internetových stránkách. Pokud myslíte, že je něco špatně, řešte to primárně s námi (trenér FŠ, manažer FŠ).

8. Pravidelně sledujte naši nástěnku i webové stránky www.fotbalovaskolicka.cz, kde se Vám snažíme pravidelně přinášet nejdůležitější informace k činnosti školičky. 

9. V případě Vašich možností rádi uvítáme jakoukoliv pomoc (finanční či jinou), která by přispěla k dalšímu zlepšení činnosti Fotbalové školičky.                                  

Pokud s něčím nesouhlasíte, něčemu nerozumíte, něco nevíte, ptejte se nás.

KODEX REALIZAČNÍHO TÝMU

1. Ve školičce jsme my pro děti, nikoliv děti pro nás. 

2. Včas Vás budeme informovat o všech podstatných věcech souvisejících s každodenní činností Fotbalové školičky. 

3. Svojí činností se budeme snažit vytvářet pro děti sportující v rámci Fotbalové školičky co nejoptimálnější prostředí, tak aby se zde cítily co nejlépe a rády se sem vraceli.

4.    Každý dotaz týkající se činnosti FŠ Vám bude v rámci našich vědomostí zodpovězen.

web12

Metodika Fotbalové školičky

Uvedená metodika Fotbalové školičky FC Hradec Králové vychází ze zkušeností, které jsme získali a v praxi ověřili za dobu dosavadního trvání Fotbalové školičky, ze zkušeností z jiných, zejména prvoligových, klubů nebo z připomínek, postřehů a zkušeností mládežnických trenérů FC Hradec Králové.

Stáhnout metodiku

O nás

Ve Fotbalové školičce FC HK bychom chtěli zábavnou formou přilákat ke sportování děti v předškolním věku, naučit je základním pohybovým dovednostem, spolupráci v kolektivu a pomoci nejrůznějších her a cvičení v nich probudit pozitivní vztah ke sportu, a to zejména ke kopané.

HISTORIE FOTBALOVÉ ŠKOLIČKY FC HRADEC KRÁLOVÉ PŘI ZŠ MILADY HORÁKOVÉ OD ROKU 2008 DO SOUČASNOSTI

Historie Fotbalové školičky září 2008 - červen 2009

 

Myšlenka na vznik Fotbalové školičky při základní škole Milady Horákové
se začala rodit začátkem roku 2008.

V předešlých 13 letech na této škole velmi dobře pracovala mládežnická základna FC Olympia HK, pod vedením ing.P.Vohralíka a J.Součka st., která byla zárodkem všech následných úspěchů tohoto klubu v mládežnických kategoriích.

Odchod ing.P.Vohralíka z vedení mládeže tohoto klubu (r.2006) znamenal i začátek změny orientace klubu a postupné opomíjení významu elévské základny pro tento klub, který znamenal i odchod ing.K.Holečka z tohoto klubu a postupnou eliminaci významu a činnosti J.Součka v čele fotbalových kroužku působících při ZŠ Milady Horákové, která byla přípravou na jeho následné odvolání z čela mládežnické základny na této ZŠ v 1.pololetí 2008.

A byly to právě tyto skutečnosti a 13 let výborné spolupráce s vedením ZŠ a jejím ředitelem+ PaedDr.M.Kudyvejesem, které přivedly trojici ing.P.Vohralík, ing.K.Holeček a J.Souček st.na myšlenku pokračovat ve výchově fotbalové mládeže na této škole v duchu jimi uplatňovaných předchozích zásad a tradic.Byly vypracovány a s vedením školy projednány a odsouhlaseny základní „Téze" FŠ, fungující na bázi školního kroužku, nezávislého na jakékoliv spolupráci s případným fotbalovým klubem, který zahájil svojí činnost začátkem záři 2008.

Po počáteční orientaci Fotbalové školičky (dále FŠ) i na žáky 1. ročníků základních škol, se školička během září a října specializovala pouze na zájemce v předškolním věku. Jedná se tedy o věkové kategorie kterým se nevěnuje žádný hradecký fotbalový klub.

Zahájena spolupráce s FC Hradec Králové

Na základě tohoto upřesnění strategie FŠ byla navázána i užší spolupráce s fotbalovým klubem FC Hradec Králové, který se jako jediný v Hradci svým nejmladším družstvem této věkové kategorii nejvíce přibližuje. Tím FŠ vyplnila doposud volné místo v přípravě fotbalové mládeže.

Co Fotbalová školička nabízí?

Podstatou tohoto projektu je přiblížit základy pohybové výchovy a kopané těm nejmenším zájemcům o tento krásný sport.

Projekt, schválený ředitelem ZŠ PaedDr.M.Kudyvejsem, je zaměřen na výuku základů kopané s možností následného pokračování adeptů ve vybraném fotbalovém klubu, při kladení důrazu na pohybové, dovednostní, ale i morálněvolní vlastnosti sportovce. Fotbalová školička je projektem otevřeným pro všechny malé kluky i děvčata.

Zájmovým okruhem náboru činnosti Fotbalové školičky v tomto období byli zejména žáčci dvou předškolních ročníků mateřských školek, tj. ročníky 2003 a 2004, popř. 2002 a 2005.

Fotbalová školička využívá v rozsahu dohodnutém se školou stávající sportovní areál a zařízení ZŠ Milady Horákové.

Začíname s ročníky 2001, 2002, 2003 a 2004

Za první období její činnosti navštívilo „Školičku" přes 80 dětí, z nichž jich pravidelně chodí na stanovené tréninky téměř 60 z nich.

Jednotlivé ročníky jsou vedeny odborně připravenými trenéry. Frekvence výuky (2-3 tréninkové jednotky týdně, prokládané v dalším období i přípravnými utkáními) se liší v souladu s věkem žáků. Tréninky začínají vždy v 16,00 a končí v 17,30 hod.

Abychom oslovili co nejširší okruh vhodných zájemců z řad hradeckých mateřských školek, snažíme se od začátku velmi úzce spolupracovat prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu města Hradec Králové s vedením těchto školek.

Za více jak půlroku činnosti FŠ jsme pro její členy uspořádali i tyto akce:

 • Mikulášská nadílka a Vánoční turnaj pro členy FŠ
 • sportovní den v hale ZŠ Kukleny, společně s FC HK
 • sportovní turnaje na ZŠ M.Horákové a na Dukle, společně s FC HK

Jsme velmi rádi, že první rok potvrdil životaschopnost a oprávněnost tohoto, v Hradci Králové nového a svým způsobem i ojedinělého sportovního projektu, který pomohl nejmenším zájemcům o kopanou zacelit vzniklou mezeru mezi jejich zájmem o sport a zájmem sportovních klubů o tyto jedince (vyplývající z možnosti registrace až od 6 let věku).

Velmi důležitou oblastí fungování Fotbalové školičky
je zajištění potřebného objemu finančních prostředků

Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt školního kroužku, je zatím veškeré jeho financování závislé pouze na členských příspěvcích našich členů a na příležitostných příspěvcích získaných školou od města.

Proto se nově budeme pokoušet pro potřeby dalšího rozvoje Fotbalové školičky, její materiální vybavení i pro získání dalších spolupracovníků, kteří budou ochotni věnovat svůj volný čas této nesmírně trpělivé práci, oslovit vybrané společnosti s žádostí o možný finanční příspěvek na činnost, neboť poskytnutím finančních příspěvků umožnit spokojenost dětí, jejich radost ze sportu a pohybu i rozzáření dětských očí při každém povedeném cviku, by mělo být jednou z nejlepších investicí každého dospělého.

Nejperspektivnější hráči vyřazeného ročníku 2002 a 2003

V červnu jsme předali do nové přípravky FC Hradec Králové vycházející hráče ročníku 2002 a 2003, které jsme ještě doplnili koncem roku 2009. Mezi ty, kteří by se měli do budoucna uplatnit patří zejména v ročníku 2002 Bouška Michal a u ročníku 2003 Benák Matyáš, Česák Tomáš, Felcman Václav, Kirchner Tomáš, Schmoranz Filip, Slivka Matyáš a Včelák Matyáš.

 

historie
Fotografie z Vánočního turnaje Fotbalové školičky při ZŠ M.Horákové - první žáci Fotbalové školičky. 


Historie Fotbalové školičky září 2009 – červen 2010 

 

 První rok činnosti Fotbalové školičky prokázal životaschopnost takovéhoto projektu.

Svojí činností a přístupem k výchově mladé sportovní generace si Fotbalová školička při základní škole Milady Horákové vydobyla nejenom dobré jméno, ale získala i celou řadu příznivců, neboť se jí podařilo úspěšné vyplnit doposud volné místo v přípravě fotbalové mládeže, tj. mezeru mezi zájmem dětí o tento sport a zájmem sportovních klubů o tyto jedince (vyplývající z možnosti registrace až od 6 let věku ).

O tom, že nejde jen o prázdná slova svědčilo i to, že v prvním roce existence Fotbalovou školičku navštívilo přes 80 dětí, z nichž 60 chodilo pravidelně. 

Stěžejními ročníky jsou hráči narozeni v letech 2004, 2005 a 2006

Koncem června jsme na základě započaté spolupráce s FC Hradec Králové poslali, v té době fotbalově nejlépe připravené, hráče ročníku 2003 do nově se tvořícího družstva věkové kategorie U 7. Jednalo se o první část dětí z 25 členného kádru tohoto ročníku. Další hráče jsme potom předali do FC HK, ale i ostatních fotbalových klubů, dle domluvy s rodiči, koncem roku 2009, zbytek hráčů ročníku 2003 odešel koncem června 2010. 

Zájmovým okruhem náboru činnosti Fotbalové školičky v tomto období byli zejména žáčci dvou předškolních ročníků mateřských školek, tj. ročníky 2004 a 2005, popř. 2003 a 2006. 

Velmi úspěšně se nám podařilo navázat na dobře započatou spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu statutárního města Hradec Králové a s vedením jednotlivých mateřských školek. 

Další prohloubení spolupráce s FC Hradec Králové

Na společném jednání s generálním ředitelem FC Hradec Králové ing. Richardem Juklem jsem domluvili další podmínky spolupráce mezi školičkou a klubem. Dobře odváděná organizační a zejména trenérská práce školičky, kterou nejlépe dokumentovali fotbalové dovednosti našich svěřenců v družstvech mladších elévů FC HK, bylo dohodnuto, že Fotbalová školička bude pracovat jako předpřípravka FC HK, a její absolventi budou tvořit základ nejmladší přípravky FC HK. 

Pro děti ze školičky jsme uspořádali tyto víkendové akce

V průběhu školního roku jsme pro naše děti opět uspořádali celou řadu turnajů a setkání, která se stávají tradičním zpestřením jejich fotbalového působení v družstvech školičky.

Jednalo se zejména o tyto akce:

            17.10.2009                Podzimní halový turnaj FŠ

            05.12.2009               Mikulášský halový turnaj s návštěvou Mikuláše a čerta

            06.03.2010               Halový turnaj v hale ZŠ Kukleny

            20.03.2010               Jarní halový turnaj v hale ZŠ Kukleny

            26.06.2010               Memoriál Milady Horákové

Mimo tyto akce jsme také navázali spolupráci s mladší přípravkou Sokola Roudnice. V rámci této spolupráce jsme v květnu sehráli společný turnaj na travnaté ploše v Roudnici a na oplátku jsme je pozvali na červnový Memoriál na léty „zchátralou" umělku na Miladě Horákové. 

S finanční výpomocí rodičů jsme zahájili obnovu našich téměř 15 let starých dresů a ve spolupráci s prodejnou Gól jsme nakoupili pro potřeby našich halových turnajů první část Adidas dresů (4 komplety po 5 dresech).

S dalším pokračování této výměny bychom chtěli pokračovat i v následujícím roce. 

Trenérské obsazení

okud se týká trenérského zabezpečení v zimě skončil Milan Janča. Zbývající půlrok jsme zajišťovali chod školičky se čtyřmi trenéry, a to: ing.K.Holeček, ing.P.Vohralík, L.Barborík a L.Bouz, který obětavě suploval potřeby v obou ročnících, za což mu patří velké poděkování. 

O tom, že jsme vykročili správným směrem, svědčí i to, že zatím co po prvním roce fungování školičky jsme měli mezi našimi frekventanty zapsáno 80 jmen, po skončení druhého roku to již bylo 171 jmen, přičemž průměrně chodilo na tréninky po celou dobu více než 50 dětí.  

I přes malý počet dětí ročníku 2004 jsme do FC HK poslali několik talentů

Koncem června 2010 jsme na základě spolupráce s FC Hradec Králové poslali, v té době fotbalově nejlépe připravené, hráče ročníku 2004 do nově se tvořícího družstva věkové kategorie U 7. Bohužel v tomto ročníku jsme měli od začátku málo dětí a tak bylo do U 7 FC HK posláno jen 10 hráčů z této věkové kategorie. Ostatní hráče tohoto ročníku bude muset sehnat FC v rámci své náborové činnosti.

Z hráčů, kteří odešli do FC Hradec Králové mají největší předpoklady pro další uplatnění zejména střelecky disponovaný Pospíšil David, dále potom Rutsch Jakub a Svatoň Daniel. Společně s nimi přichází i talentovaný hráč ročníku 2005 Hampl Matěj

Zapojili jsme se do příprav rekonstrukce zdevastovaného školního hřiště

V rámci spolupráce Fotbalové školičky se ZŠ M.Horákové jsem se velmi aktivně zapojili do přípravných prací na rekonstrukci zdevastovaného školního hřiště, včetně připomínkování a dolaďování výsledného projektu připravované rekonstrukce. Nyní již nezbývá než čekat, zda se podaří „radnici" uvolnit na rekonstrukci potřebné zdroje, které by znamenaly udělat z tohoto areálu a hřiště s umělohmotným povrchem, položeným již v roce 2000, opět důstojné sportoviště pro žáky školy, nás i pro veřejnost.

web21

Fotografie vítěze 6.ročníku Memoriálu Milady Horákové. Družstvo ve složení: Nun, Pospíšil, Truhlář, Hampl a Novotný 


Historie Fotbalové školičky září 2010 - červen 2011

 

Rovněž třetí rok činnosti Fotbalové školičky znamenal její další rozvoj.

Zájmovým okruhem náboru činnosti Fotbalové školičky v tomto období byli děti

narozené v letech 2005, 2006 a 2007.

Průměrné stavy dětí v obou třídách se nám v průběhu roku opět podařilo udržovat na kolísajícím mezi 50 - 60 dětmi, což je pro chod Fotbalové školičky optimální stav.

Změny nastaly v trenérském kolektivu. V důsledku odchodu na vysokou školu ukončil svojí činnost Lukáš Barborík. Naopak nově do trenérských funkcí nastoupili postupně Petr Vohralík ml., Tereza Prouzová, Jakub Novický, a ing. Miroslav Kružik. Bohužel Tereza toho během tohoto období z objektivních důvodů moc nenatrénovala a následně skončila z důvodu jiného vytížení úplně.

Počet pořádaných víkendových akcí pro děti ze školičky stoupá

Významnou kapitolou v tomto období byly akce, které Fotbalová školička pro své hráče přímo pořádala, spolupořádala a nebo kterých se účastnila. 

Jednalo se o tyto akce:

·         23.10.2010           Pohár Hradeckého deníku – 1. ročník

·         04.12.2010           Mikulášský turnaj pod patronací VAK STAVBY HK –  2.. ročník

·         13.03.2011            halový turnaj FC HK na Háječku

·         03.04.2011           Turnaj VAK STAVBY s.r.o.

·         10.04.2011           Turnaj Kooperativa pojišťovny a.s. – 1. ročník

·         07.05.2011           Turnaj AFK Chrudim

·         22.05.2011           Turnaj v Roudnici

·         02.06.2011           Turnaj hradeckých mateřských škol – 1. ročník

·         11.06.2011              Memoriál Milady Horákové – 7. ročník

V rámci rozvíjející se spolupráce s FC Hradec Králové, jsme se na Všesportovním stadionu zúčastnili focení na fotbalový kalendář klubu FC Hradec Králové pro rok 2011. Společně jsem opět pořádali řadu náborových akcí.

Pro hradecké mateřské školky vymýšlíme a ve spolupráci s FC HK organizujeme
1.ročník fotbalového turnaje

Pro hradecké MŠ zorganizovali na Háječku 1.ročník fotbalového turnaje hradeckých mateřských škol, kterého se zúčastnilo 8 MŠ. Historicky prvním vítězem této akce, pod záštitou náměstka primátora statutárního města Hradec Králové Bc. Kučery, se stala MŠ Milady Horákové.

Změna nastala i v místě pořádání pro 7.ročník Memoriálu M.Horákové, který se tentokráte nekonal na odcházející umělce školy, ale v pěkném mládežnickém areálu FC HK Háječek. I letos byla akce spojena s „buchtobraním", tj. ukázkou pekařského umění maminek našich hráčů.

Fotbalovou školičku začínají podporovat

 VAK STAVBY HK s r.o., Kooperativa pojišťovnou a.s. a ZPMVČR

S finanční výpomocí sponzorů, zejména města a firmy VAK STAVBY HK s.r.o. jsme téměř dokončili obnovu našich téměř 15 let starých dresů a nakoupili druhou část dresů Adidas (opět 4 komplety po 5 dresech).

Finančně nám na provoz školičky přispěly vedle FC Hradec Králové, VAK STAVBY HK s.r.o., Kooperativa pojišťovna, a.s. a ZPMVČR.

O tom, že jsme vykročili správným směrem, svědčí i dosavadní velmi dobré výsledky našich svěřenců v přípravkách FC HK. Zejména jména hráčů ročníku 2003 Benák Matyáš, Schmoranz Filip, Česák Tomáš, Slivka Matyáš, Felcman Václav a Kirchner Tomáš a ročníku 2004 Pospíšil David, Rutsch Jakub a Svatoň Daniel, ale i řady dalších jsou oporami svých družstev a na jejich adresu zaznívají velmi dobrá hodnocení. Navíc již rok působí v družstvu r. 2004 talentovaný hráč ročníku 2005 Hampl Matěj.  

Problémy kolem rekonstrukce školního hřiště

Bohužel nepokročila realizace našeho největšího boláku, tj. komplexní rekonstrukce školního hřiště s 11 let starým značně poškozeným umělohmotným povrchem. I když je již téměř rok zpracovaná projektová dokumentace nebyla prozatím realizace této akce do rozpočtu města zařazena. Věřme, že městem přislíbená realizace akce v roce 2012 bude skutečností a my i žáci jedné v největších hradeckých ZŠ se opět dočkáme hřiště s povrchem odpovídajícímu dnešním možnostem.

Protože hladký, pískem posypaný, povrch hřiště není pro naše svěřence na řadu cviční již bezpečný, a u malých dětí způsobuje nepěkné odřeniny a popáleniny, které vedou i ke značné nechuti k dalšímu trénování, začali jsme na jaře ve spolupráci s vedením ZŠ, zejména pro mladší skupinu hojně vyžívat malou travnatou plochu u vchodu na hřiště. Tento malý prostor však nezcela vyhovoval starší skupině. Proto jsme se rozhodli po projednání s vedením ZŠ oslovit zástupce firmy VAK STAVBY HK s žádostí o pomoc při realizaci nápadu ing.K.Holečka na vytvoření prozatímní travnaté plochy v nepoužívané zadní části školního hřiště.

A tak jsme v červnu, pod dohledem Květy Holečka a s přispěním VAK STAVBY HK, začali budovat novou travnatou plochu sloužící pro potřeby žáků školky a zejména Fotbalové školičky, která by nám měla pomoci překlenout špatný stav hřiště do doby, než provede město jeho chystanou rekonstrukci.  

Se školičkou se loučí ročník 2005

V červnu jsme po projednání s rodiči provedli, ve vazbě na dosavadní výkonnosti kluků, vyřazení většiny hráčů ročníku 2005 do fotbalových klubů.

Odchod do FC HK - družstvo elévů D mini (U-7):

K Matěji Hamplovi, který již v FC HK působil v minulé sezóně přijdou tito hráči: Baudyš Šimon, Bubeníček Jan, Dunda Daniel, Fejgl Tomáš, Felcman Jiří, Filípek Štěpán, Kerhart Pavel, Kyrián Lukáš, Kyrián Matěj, Miňovský Filip, Pospíchal Daniel, Rosůlek Ondřej a Rubák Matěj. 

K nejšikovnějším hráčům patřili

Jako talentovaní se u ročníku 2005 jeví zejména tito hráči: Bubeníček Jan, Dunda Daniel, Fejgl Tomáš, Felcman Jiří, Filípek Štěpán, Hampl Matěj, Kyrián Matěj, Miňovský Filip a Rubák Matěj. Otázkou je, zda vydrží a jak se v brance prosadí Rosůlek Ondřej

Dan Dunda však bude muset v této fázi rozumně skloubit fotbal s hokejem, neboť není dobré dělat v tomto věku oba sporty naplno a následně se rozhodnout, který z nich bude preferovat. Obdobně to však platí i o Vaškovi a Jirkovi Felcmanovi.

Do ostatních hradeckých klubů odchází v souladu s přáním rodičů:  Šveiger Jan - FC Nový Hradec Králové, Vlček Tobiáš, Beránek Jan - TJ Sokol Třebeš a Záleský Josef - FC Slávia HK.

Změna na funkci ředitele Základní školy Milady Horákové.

PaedDr. Miroslav Kudyvejs odchází do důchodu.

V červnu 2011 odešel do důchodu jeden za spoluzakladatelů myšlenky založení Fotbalové školičky, ředitel PaedDr. Miroslav Kudyvejs, kterému je třeba za jeho dlouholetou pomoc velmi poděkovat. Na jeho místo nastoupí Mgr. Ondřej Fajfr z kuklenské ZŠ.  Vzhledem k tomu, že je svým založením sportovec, který dříve dlouhodobě pracoval jako fotbalový rozhodčí, věříme, že budeme společně, ve spolupráci s FC Hradec Králové, v budování Fotbalové školičky i v dalších letech pokračovat. 

Foto_Chrudim

Hráči ročníku 2005 po vítězství na turnaji AFK Chrudim pro ročníku 2004.

zadní řada: trenér Bouz, vedoucí družstva Fejgl, trenér Holeček

prostřední řada: Filípek, Bubeníček, Miňovský, Pospíchal, Fejgl, Dunda

přední řada: Hampl, Kerhart, Felcman, Baudyš


 Historie Fotbalové školičky září 2011 – červen 2012

 

Čtvrtý rok činnosti Fotbalové školičky jsme začali s ročníky 2006, 2007 a 2008

a pod novým ředitelem ZŠ, kterým se na základě výběrového řízení stal Mgr. Ondřej Fajfr.

Změny nastaly v trenérském kolektivu, když naše řady od března 2012 rozšířil Martin Vohralík.

Letošní víkendové akce

Tak jako v uplynulých obdobích jsme i v tomto období pro naše děti připravili celou řadu akcí a turnajů.

Jednalo se o tyto akce:

 • 09.10.2011            Turnaj v Roudnici
 • 05.11.2011             Pohár Hradeckého deníku – 2.ročník
 • 03.12.2011            Mikulášský turnaj pod patronací VAK STAVBY HK – 3. ročník
 • 11.02.2012            halový turnaj FC HK pro r.2005 na Háječku
 • 11.03.2012            halový turnaj FC HK pro r.2006 na Háječku
 • 18.03.2012           Turnaj Kooperativa pojišťovny a.s. – 2. ročník
 • 15.04.2012           Turnaj pod patronací ZPMVČR
 • 13.05.2012           Turnaj v Roudnici
 • 02.06.2012          Turnaj v Roudnici
 • 07.06.2012          Turnaj hradeckých mateřských škol – 2. ročník
 • 09.06.2012          Memoriál Milady Horákové – 8. ročník

V rámci rozvíjející se spolupráce s FC Hradec Králové, jsme se na Všesportovním stadionu opět zúčastnili focení na fotbalový kalendář klubu FC Hradec Králové pro rok 2012. Společně jsem opět pořádali řadu náborových akcí.

Organizovali jsme další ročníky fotbalového turnaje hradeckých MŠ a Memoriálu M.Horákové

Pro hradecké MŠ zorganizovali na Všesportovním stadiónu Dětský sportovní den, který se skládal z 2.ročník fotbalového turnaje hradeckých mateřských škol a ze soutěží v pohybových hrách. Fotbalového turnaje se zúčastnilo již 10 MŠ. V pořadí druhým vítězem této akce, pod záštitou náměstkyně primátora statutárního města Hradec Králové Ing. A.Maclové se stala MŠ Klíček – Urxova, v pohybových soutěžích zvítězila MŠ Lužická.

Na závěr sezóny jsem opět uspořádali na Háječku, v pořadí již 8.ročník Memoriálu M.Horákové, kterým si každoročně připomínáme výročí nezákonné popravy M.Horákové komunistickým režimem. Z účasti na tomto turnaji se však poprvé za dobu jeho existence omluvil ředitel ZŠ M.Horákové. I letos byla akce spojena s „buchtobraním“, tj. ukázkou pekařského umění maminek našich hráčů.

Finančně nám na provoz školičky přispěly vedle FC Hradec Králové, VAK STAVBY HK s.r.o., Veolia voda ČR – KHP, Kooperativa pojišťovna, a.s. a ZPMVČR.

Příznivou zprávou pro celou školičku bylo zařazení částky 20 mil.Kč na vybudování nového sportovního komplexu školy do rozpočtu města HK na rok 2012. Práce započnou v červenci a skončí v listopadu 2012.

Do FC Hradec Králové odchází ročník 2006

V červnu jsme po projednání s rodiči provedli, ve vazbě na dosavadní výkonnosti kluků, vyřazení většiny hráčů ročníku 2006 do fotbalových klubů.

Odchod do FC HK - družstvo elévů D mini (U-7):

Altmann Jakub, Binar Adam, Dyntar Lukáš, Halama Matěj, Havel Matěj, Havrda Tomáš, Chaloupek Jan, Jakubec Lukáš, Jancur Jakub, Kopp Adam, Málek David, Navrátil Ondřej, Novák Dominik, Šmejkal Jan, Šafránek Matěj, Špina Jan, Zákravský Dominik.

Nejvíce se nám líbili

Jako talentovaní se u ročníku 2006 jeví zejména tito hráči: Binar Adam, Halama Matěj, HavrdaTomáš, Chaloupek Jan, Jakubec Lukáš, Málek David, Šafránek Matěj, Špina Jan, Zákravský Dominik.

Do ostatních hradeckých klubů odchází v souladu s přáním rodičů: Pacovský Marek - FC Nový Hradec Králové, 

Za čtyři roky fungování Fotbalové školičky ji navštívilo již 320 dětí.

Jak již jsme uvedli na začátku od září má ZŠ M.Horákové nového ředitele. Mgr. O.Fajfr se již od svého nástupu neztotožňoval s myšlenkou svého předchůdce Dr. M.Kudyvejse o existenci FŠ formou školního kroužku a prosazoval myšlenku ukončení tohoto spojení a zrušení úzké vazby FŠ x ZŠ, znamenající začátek placení nájemného škole za využívané prostory. Vzhledem k tomu, že určenou částku, propočtenou na 50 tis.Kč ročně, bychom nebyli schopni při zachování stávající formy existence FŠ hradit, vstoupili jsme v jednání s vedením FC HK a dohodli se na změnu formy FŠ, která se od 1.7.2012 stává samostatným střediskem FC HK a mění název na:

FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA FC HRADEC KRÁLOVÉ při ZŠ M.Horákové.

Fotbalov_kolika_pi_Z_M.Horkov

Focení na kalendář FC Hradec Králové


 Historie Fotbalové Školičky září 2012 - červen 2013  

                    

Pátý rok činnosti Fotbalové školičky byl plný velkých změn

a pro hráče ročníku 2007, 2008 a 2009 tak trošku atypický.

Pozitivní bylo to, že o prázdninách r. 2012 konečně začala tolik očekávaná rekonstrukce školních sportovišť a zejména školního fotbalového hřiště, která byla ukončena začátkem května následujícího roku. Negativní ale ten fakt, že tréninky a akce Fotbalové školičky musely od září až do začátku května probíhat výhradně v tělocvičně.

Fotbalová školička končí jako školní kroužek a stává se nedílnou součásti

fotbalového klubu FC Hradec Králové

Od září 2012 nastává i jedna velmi postatná změna týkající se funfování Fotbalové školičky, když v souladu s rozhodnuním ředitele ZŠ M.Horákové končíme jako školní kroužek a začínáme fungovat samostantě. Po jednání s generálním ředitelem ing. Richardem Juklem se Fotbalová školička stává nedílnou součástí fotbalového klubu FC Hradec Králové. Ukončení fungování školičky jako školního kroužku však neznamená, že končí podpora vedení ZŠ m.Horákové projektu, který se snaží přivést ke sportu co nejvíce dětí v předškolním věku, za což je nutno řediteli ZŠ Mgr. Ondřejovi Fajfrovi poděkovat.  

Od června máme k dispozici nové školní hřiště

Naštěstí již máme toto období za sebou a teď se můžeme radovat z krásného nového hřiště.

Změny nastaly v trenérském kolektivu, když naše řady po skončení této sezóny , na základě vlastního rozhodnutí, opustit spoluzakladatel školičky a hlavní trenér starší skupiny ing: Květostav Holeček.

Víkendové akce pro děti z Fobalové školičky

Tak jako v uplynulých obdobích jsme i v tomto období pro naše děti připravili celou řadu akcí a turnajů. 

Jednalo se o tyto akce:

 • 17.11.2012              Turnaj pro děti z FŠ FC HK – 3.ročník
 • 08.12.2012            Mikulášský turnaj pod patronací VAK STAVBY HK – 4. ročník
 • 02.02.2013           Turnaj pro děti z FŠ FC HK hraný pod patronací GŘ FC HK ing. R. Jukla – 1.ročník
 • 03.03.2013           Turnaj pod patronací Kooperativa pojišťovny a.s. – 3.ročník, hala ZŠ Kukleny
 • 26.05.2013           Turnaj v Roudnici
 • 06.06.2013           Turnaj hradeckých mateřských škol – 2. ročník
 • 09.06.2013            Memoriál Milady Horákové – 8. ročník

Pro hradecké MŠ zorganizovali na Háječku 3.ročník fotbalového turnaje hradeckých mateřských škol . Fotbalového turnaje se zúčastnilo již 13 MŠ. V pořadí třetím vítězem této akce, pod záštitou náměstkyně primátora statutárního města Hradec Králové Ing. A.Maclové se stala MŠ Věkoše.

Na závěr sezóny jsem opět uspořádali na Háječku, v pořadí již 9.ročník Memoriálu M.Horákové, kterým si každoročně připomínáme výročí nezákonné popravy M.Horákové komunistickým režimem. Na tento memoriál jsme tradičně, v rámci reciprocity, pozvali přátelé z Roudnice. Ceny všem účastníkům předával ředitel ZŠ M.Horákové Mgr. O.Fajfr. I letos byla akce spojena s „buchtobraním“, tj. ukázkou pekařského umění maminek našich hráčů.

Finančně nám tento rok docela vydařil, když nám na provoz školičky přispěly vedle FC Hradec Králové, VAK STAVBY HK s.r.o., Veolia voda – KHP, Kooperativa pojišťovna, a.s., ZPMVČR, p.P.Šrejtr a p.D.Denygr.

Loučíme se s ročníkem 2007

Odchod do FC HK - družstvo elévů D mini (U-7):

Baťka Petr, Boček Jiří, Ernst Vojtěch, Filip Jakub, Halama Martin, Hrabík Lukáš, Josef Tomáš, Kolář Jan, Kotal Petr, Luňák David, Netík Vojtěch, Tomek Lukáš, Vilím Kristián, Walstein Vojtěch, Zimmermann Tomáš a Kolín Richard. Z přípravky FC HK navíc dva bývalí absolventi FŠ Hodas Marek a Němec Dominik, z turnaje hradeckých MŠ Svoboda Oliver. Na zkoušku z FŠ přechází i talentovaný Polák Vojtěch (r. 2008).

Tahouni ročníku

Jako talentovaní se u ročníku 2007 jeví zejména tito hráči: Baťka Petr, Ernst Vojtěch, Halama Martin, Hodas Marek, Hrabík Lukáš, Kotal Petr, Zimmermann Topmáš, Pšenička Vojtěch (rok již hraje s ročnkem 2006) a o rok mladší Polák Vojtěch.

Do ostatních hradeckých klubů odchází v souladu s přáním rodičů: Smetana Ondřej, Stejskal František - TJ Sokol Třebeš 

Za pět let fungování Fotbalové školičky ji navštívilo již 381 dětí.

DSCF8236

 Rozloučení s trenérem ing. Květou Holečkem a oslava životního jubilea Vládi Bouze


 Historie Fotbalové skoličky září 2013 – červen 2014

 

 Od září 2013 začínáme již své šesté období, a to ve změněném trenérském složení,

přichází Mgr.Martin Říha a Lukáš Fibiger.

Na základě vlastního rozhodnutí ukončil ve školičce svojí aktivní činnost její spoluzakladatel ing. Květa Holeček. Místo něho přišli do školičky dva bývalí trenéři FC HK. Od září 2013 Mgr. Martin Říha a v únoru 2014 i Lukáš Fibiger.

Bohužel oba z důvodu jejich jiného pracovního vytížení u nás k červnu 2014 skončili.

Ve školičce se připravují děti narozené v letech 2008, 2009 a 2010.

Zájmovým okruhem náboru činnosti Fotbalové školičky v tomto období byli opět žáčci dvou předškolních ročníků mateřských školek, tj. ročníky 2008, 2009, v prvním pololetí i ročník 2007 a v průběhu roku 2013 i ročník 2010, a to minimálně po dovršení 3 let věku.

Hlavní nábor dětí do nového ročníku Fotbalové školičky jsme provedli tradičně v září, ale další pohybově šikovné dětí jsme přijímali průběžně během celého školního roku.

Naše víkendové akce 

Tak jako v uplynulých obdobích jsme i v tomto období pro naše děti připravili celou řadu zajímavých akcí a turnajů.

Ve srovnání s minulými roky jsme z důvodu malého zájmu ze strany Sokola Roudnice nesehráli žádný z přátelských turnajů na hřišti v Roudnici, ale nově jsme kluky přihlásili do jarní soutěže mini-přípravek, kde jsme sehráli 4 turnaje. Tento nový projekt OFS HK se nám velmi líbil a rádi se ho budeme účastnit i v příštích letech.

Jednalo se o tyto akce:

 • listopad 2013       Podzimní turnaj - 1.ročník - tělocvičny ZŠ M.Horákové 
 • prosinec 2013      Mikulášský turnaj pod patronací VAK STAVBY HK – 5.ročník - tělocvičny ZŠ M.Horákkové  
 • únor 2014             halový turnaj FC HK pod patronací GŘ Ing. R. Jukla – 2.ročník - tělocvičny ZŠ M.Horákové 
 • březen 2014          turnaj společnosti FINspol HK s.r.o. – 1. ročník – tělocvičny ZŠ M.Horákové 
 • březen 2014          Metodický turnaj pro předpřípravky hradeckých klubů pod patronací Koopeativa pojišťovny, a.s. - 4.ročník, hala ZŠ Kukleny
 • květen 2014          turnaje mini-přípravek pod patronací OFS  
 • červen 2014          turnaje mini-přípravek pod patronací
 • červen 2014          Turnaj hradeckých mateřských škol – 4. ročník - Háječek
 • červen 2014          Memoriál Milady Horákové – 10. ročník – Háječek, pod patronací ZPMVČR
 • červen 2014          závěrečné grilování a utkání hráčů starší skupiny s rodiči

Opět jsme se ve sportovním areálu Bavlna zúčastnili focení na fotbalový kalendář klubu FC Hradec Králové pro rok 2014 a společně jsme opět pořádali řadu náborových akcí.

Pro hradecké MŠ zorganizovali na Háječku 4. ročník fotbalového turnaje hradeckých mateřských škol. Fotbalového turnaje se zúčastnilo rekordních 16 MŠ. V pořadí čtvrtým vítězem této akce, pod záštitou náměstkyně primátora statutárního města Hradec Králové Ing. A.Maclové se stala MŠ Slatina.

Memoríál Milady Horákové slaví 10.výročí

Na závěr sezóny jsme opět uspořádali na Háječku, v pořadí již 10. ročník Memoriálu M. Horákové, kterým si každoročně připomínáme výročí nezákonné popravy M. Horákové komunistickým režimem. Na tento memoriál jsme letos pozvali družstva z Černilova a Slávie HK. Tradiční účastník z Roudnice vzhledem ke startovnému účast odmítl a tak dal opět najevo nezájem v pokračování předchozí spolupráce. I letos byla akce spojena s „buchtobraním“, tj. ukázkou pekařského umění maminek našich hráčů.

Zlepšení spoupráce s hradeckými mateřskými školami

 opět narazilo na nepochopení u vedení odboru školství MMHK

Bohužel se nám, vlivem prozatímního záporného postoje vedení odboru školství Magistrátu města HK nepodařilo rozjet projekt, který měl pomoci dětem z MŠ sportovat pod vedením našich vyškolených licenčních trenérů. Tak snad po volbách.     

Po finanční stránce jsme tento rok docela zvládli. Ze sponzorů nám sice vypadla Veolia voda – KHP, ale nově jsme získali FINspol HK, s.r.o. Ten se přidal k již tradičním podporovatelům naší činnosti, kterými jsou FC Hradec Králové a ZŠ M. Horákové, VAK STAVBY HK spol. s r.o., Kooperativa pojišťovna, a.s. a ZPMVČR.  

Ve školičce končí ročník 2008

V červnu jsme po projednání s rodiči provedli, ve vazbě na dosavadní výkonnosti kluků, vyřazení většiny hráčů ročníku 2008 do fotbalových klubů.

Odchod do FC HK - družstvo elévů D mini (U-7):

Balcar Jakub, Coufal Stanislav, Fejgl Matěj, Holan Šimon, Chrtek Tomáš, Kabele Ondřej, Kubeš Štěpán, Mareš Antonín, Melša Vojtěch, Mottl Tobiáš, Moucha Jan, Perthen Michal, Peterko Tymon, Pospíchal David, Starec Michal, Špidlen Michal, Thiele Antonín, Václavíček Martin, Zadrobílek Jan (r.2009) a u loňska u tohoto ročníku bude pokračovat Šedivý Jaroslav (r.2009).

Nejtalentovanější hráči ročníku

Jako talentovaní se u ročníku 2008 jeví zejména tito hráči: Polák Vojtěch (rok již hraje s r.2007), Coufal Stanislav, Fejgl Matěj, Kabele Ondřej, Kubeš Štěpán (brankář), Moucha Jan, Thiele Antonín a Peterko Tymon.

Příslibem jsou i oba hráči ročníku 2009 Šedivý Jaroslav a Zadrobílek Jan.

Za šest let fungování Fotbalové školičky ji navštívilo již 462 dětí.

historie13-14

 Focení na kalendář FC Hradec Králové


HISTORIE Fotbalové školičky září 2014 - červen 2015 

 

Do sedmého ročníku jsem opět museli měnit trenérské obsazení.

Nově příchází Adam Trejbal a Patirk Vízek, kterého následně střídá Miloš Mejtský. 

Bohužel z důvodu jiného pracovního vytížení u nás s trénováním skončil Mgr. Martin Říha a Lukáš Fibiger přijal nabídku na trénování v klubu FK Baník Most. Znamená to, že jsme za ně museli, co nejrychleji najít vhodnou náhradu.

Od přípravek FC HK přišel Adam Trejbal a pro začátek sezóny nám vypomohl tč. zraněný, brankář juniorky FC HK Patrik Vízek, kterého od listopadu nahradil zkušený trenér a bývalý prvoligový hráč FC HK Miloš Mejtský.

Nastupují ročníky 2009, 2010 a 2011.

Zájmovým okruhem náboru činnosti Fotbalové školičky v tomto období jsou zejména žáčci dvou předškolních ročníků mateřských školek, tj. ročníky 2009, 2010, v prvním pololetí i ročník 2008 a v průběhu roku 2014 a 2015 i ročník 2011, a to minimálně po dovršení 3 let věku.

I když jsme hlavní nábor dětí do nového ročníku Fotbalové školičky provedli v září, opět jsme další pohybově šikovné dětí přijímali průběžně během celého školního roku.

Zatím co u mladší skupiny (20010 a 2011) jsme pracovalil se všemi dětmi, ve starší skupině jsme prováděli u dětí částečný výběr, zejména ve vazbě na motorické růstové předpoklady, přičemž limitujícími faktory byly i trenérské nebo prostorové možnostem školičky. Pokud se týká tréninkové náplně, snažili jsme se zejména u starší skupiny, ve srovnání s předešlými obdobími, i nadále více zaměřit na rozvoj rychlosti a práci s míčem.

Snaha o zlepšení spolupráce s mateřskými školkami

stále nenachází na městě příznivou odezvu

Naše snaha obnovit dialog s odborem školství, mládeže a sportu statutárního města Hradec Králové a s vedením jednotlivých mateřských školek, a nabídnout jim znovu možnost sportovat pod vedením našich licenčních trenérů bohužel, i přes dílčí zlepšení zásluhou působení řediele klubu ing Richarda Jukla a nového šéftrenéra přípravek Mirzi Rahimiče, zase vyzněla naprázdno..

I letos jsme ve spolupráci s FC HK a městem Hradec Králové pořádali již 5. ročník fotbalového turnaje hradeckých mateřských škol a nově jsme ve spolupráci s OFS HK uspořádali na Háječku 1.ročník Memoriálu Josefa Součka pro minipřípravky. 

K informacím o činnosti školičky jsme vedle těchto webových stránek využívali, stejně jako v loňském roce, i informační kampaně v Hradeckém deníku a v Radnici, i osobních návštěv přímo ve školských zařízeních.

Pro svoji sportovní činnost Fotbalová školička celoročně využívala v rozsahu dohodnutém se školou stávající sportovní areál a zařízení ZŠ Milady Horákové, a to jak nové hřiště s umělým trávníkem, tak i střední a velkou školní tělocvičnu.

V ročníku 2014/2015 jsme uskutěčníli pro naše hráče tyto víkendové akce:

 • listopad 2014        Podzimní turnaj FŠ FC HK - 4.ročník - tělocvičny ZŠ M.Horákové
 • prosinec 2014       Mikulášský turnaj pod patronací VAK STAVBY HK –  6.ročník - tělocvičny ZŠ M.Horákové 
 • leden 2015            halový turnaj FC HK pod patronací GŘ Ing. R.Jukla - 3.ročník – tělocvičny ZŠ M. Horákové
 • únor 2015              Turnaj společnosti FINspol HK, s.r.o. – 2.ročník – tělocvičny ZŠ M.Horákové 
 • březen 2015          Metodický turnaj pro fotbalové předpřípravky pod patronací Kooperativa pojišťovny a.s. - 5.ročník - ZŠ Kukleny
 • duben 2015           turnaje mini-přípravek OFS HK
 • květen 2015          turnaje mini-přípravek OFS HK
 • červen 2015          turnaje mini-přípravek OFS HK
 • červen 2015          Turnaj hradeckých mateřských škol – 5. ročník - Háječek
 • červen 2015          Memoriál Milady Horákové – 11. ročník – Háječek - pod patronací ZPMVČR
 • červen 2015          Memoriál Josefa Součka – 1. ročník - Háječek
 • červen 2015          zakončení sezóny se zápasem dětí proti rodičům a s grilováním

 V červnu jsme po projednání s rodiči provedli, ve vazbě na dosavadní výkonnosti kluků, vyřazení většiny hráčů ročníku 2009 do fotbalových klubů.

Do FC HK odchází zatím rekordní počet hráčů

Odchod do FC HK - družstvo elévů D mini (U-7) – rekordních 23 hráčů:

Bernard Vojtěch, Coggan Derek Casey, Čejka Michal, Darmovzal Samuel, Dostálek Václav, Fedenciuc Alex, Fedenciuc Timur, Fejglová Barbora (r. 2008), Gloser Martin, Hýsek Vladimír, Jarkovský Milan, Kárník Daniel, Koblasa Jan, Kosař Jan, Král Tadeáš, Krček Jiří, Macek Lukáš, Novák Matyáš, Sedláček Martin, Teichman Daniel, Ulrich Matyáš, Wenke Eduard a Závora Lukáš.

 Odchody do jiných klubů:

Daněk Kristián (Sokol Třebeš), Bittner Jan - r. 2008 (FC Nový Hradec).

Talentovaní hráči r. 2009

Jako talentovaní se u ročníku 2009 jeví zejména tito hráči: Coggan Casey, Fedenciuc Alex, Fedenciuc Timur, Kárník Daniel, Král Tadeáš, Kosař Jan, Novák Matyáš, Macek Lukáš, Placák Jakub, Sedláček Martin, Teichman Daniel a Wenke Eduard. S ročníkem odchází mezi kluky i talentovaná Fejglova Barbora (r. 2008).

Za sedm let fungování Fotbalové školičky ji navštívilo již 513 dětí.

 Současnost14-15

Focení při našem halovém turnaji na ZŠ Milady Horákové


 HISTORIE Fotbalové školičky září 2015 - červen 2016 

 

Do osmé sezóny přichází od září 2015 Tomáš Kroulík a Jakub Zahraník    

Bohužel, ani pro 8. ročník Fotbalové školičky se nám nevyhnula obměna trenérského kádru, neboť jako trenéři odchází k družstvům FC HK Miloš Mejtský (trenér juniorky) a Jakub Novický (asistent trenéra u U-7 a juniorky). Na jejich místo přichází dva bývalí trenéři FC HK, a to Tomáš Kroulík a Jakub Zahradník.

K ročníkům 2010 a 2011 doplňujeme ročník 2012 

Zájmovým okruhem náboru činnosti Fotbalové školičky v tomto období jsou zejména žáčci dvou předškolních ročníků mateřských školek, tj. ročníky 2010 a 2011. V prvním pololetí můžeme přijmout i děti ročníku 2009 a v průběhu roku 2015 a 2016 i ročníku 2012, a to minimálně po dovršení 3 let věku. Pokud se týká náboru, ten na základě předešlých zkušeností provádíme průběžně během celého školního roku.

Novinky v chodu Fotbalové školičky 

Na základě hodnocení uplynulé sezóny zavádíme nově některé změny, jako jsou pravidelné schůzky s rodiči u obou skupin, s cílem zlepšit naší vzájemnou komunikaci, i zpřísnění kázně, zejména u starší skupiny.

Po sportovní stránce bude naší prioritou zejména práce s míčem, rozvoj obratnosti a koordinačních schopností.

K informacím o činnosti školičky jsme i nadále vedle těchto webových stránek využívali stejně jako v předchozích letech i informační kampaně v Hradeckém deníku a v Radnici, i osobních návštěvy přímo ve školských zařízeních.

Pořádané víkendové akce

Ve spolupráci s FC HK, OFS HK a městem Hradec Králové jsme zorganizovali 6. ročník fotbalového turnaje hradeckých mateřských škol a 2. ročník Memoriálu Josefa Součka, které přivedou další malé děti na sportoviště.

V ročníku 2015/2016 připravujeme pro naše hráče například tyto akce:

 • říjen 2015            Zmrzlinový pohár Fotbalové školičky  – 1. ročník – tělocvičny ZŠ M.Horákové
 • listopad 2015       Podzimní turnaj - 6.ročník - tělocvičny ZŠ M.Horákové
 • prosinec 2015      Mikulášský turnaj pod patronací VAK STAVBY HK –  7. ročník – tělocvičny ZŠ M. Horákové
 • leden 2016           Černobílý turnaj FC HK pod patronací GŘ Ing. R.Jukla - 4.ročník – tělocvičny ZŠ M. Horákové
 • únor 2016             turnaj společnosti FINspol HK, s.r.o. – 3.ročník – tělocvičny ZŠ M. Horákové
 • březen 2016         Metodický turnaj pro předpřípravky pod patronací ZPMVČR Kooperativa pojišťovny a.s. – 6. ročník – hala ZŠ Kukleny
 • duben 2016          turnaje mini-přípravek OFS HK
 • květen 2016         turnaje mini-přípravek OFS HK
 • červen 2016         turnaje mini-přípravek OFS HK
 • červen 2016         Turnaj hradeckých mateřských škol – 5. ročník - Háječek
 • červen 2016         Memoriál Milady Horákové – 12. ročník – Háječek
 • červen 2016         Memoriál Josefa Součka – 2. ročník – Háječek
 • červen 2016         utkání rodičů s dětmi a závěrečné grilování

Navštivte nový Facebook Fotbalové školičky

V červnu 2016 jsme založili focebook Fotbalavé školičky, který neleznete na https://www.facebook.com/Fotbalovaskolicka/

 Výsledky 1.ročníku bodovací soutěže "O nejlepšího hráče Fotbalové školičky FC Hradec Králové

Starší skupina - ročník 2010:

1. Zima Patrik (95,196 bodů), 2. Hochman Matyáš (80,26), 3. Svatoň Tomáš (79,31), 4. Doubková Petra - r.2009 (75,91), 5. Snížek Vojtěch (72,32), 6. Hawillo Daniel (73,07), 7. Kovář Pavel (71,23), 8. Pižl Vojtěch (60,69), 9. Macek Jan (60,09), 10. Brezovský Dominik (52,47), 11. Linhart Kristián (49,40), 12. Teichman Petr (45,16), 13. Kraus Jan (43,19), 14. Sedláček Luboš (425,41), 15. Novák Matyáš (34,00), 16. Macek Martin (33,78), 17. Kopecký Matěj (33,00), 18. Klíma Lukáš (29,75), 19. Kroulík Oliver (27,51), Cicko Bryan a Pokorný Matěj - nehodnoceni

Mladší skupina - ročník 2011:

1. Zadrobílek Šimon (92,56 bodů), 2. Mach Matyáš (90,91), 3. Němeček Adam (83,65), 4. Miňovský David (81,92), 5. Vítek David (73,84), 6. Teichman Adam (72,20), 7. Kučera Sebastián (60,85), 8. Pirner Lukáš (60,27), 9. Vaníček Prokop (59,96), 10. Svoboda Vojtěch (53,95), 11. Horák Jáchym (53,60), 12. Beková Adéla – r.2010 (52,53), 13. Hůrková Sofie r.2010 (51,12), 14. Wolf Lukas (50,12), 15. Říčař Viktor (49,98), 16. Čambal Filip (49,74), 17. Tomášková Kristína (48,09), 18. Holanec Matyáš (45,04), 19. Hanuš Ondřej (44,60), 20. Laciná Kateřina – r.2010 (40,53), 21. Berousek Gabriel (34,27), 22. Václavík Kryštof (28,20), 23. Hodr Matyas (19,01),

Mladší skupina - ročník 2012:

1. Svoboda Matyáš (76,26 bodů), 2. Brož Jan (59,71), 3. Řehůřek Albert (54,78), 4. Rolek Jan (45,81), 5. Škop Adam  (44,15), 6. Jůnová Simona (425,98),  

Hráči ročníku 2010 odchází do FC Hradec Králové

Do nejmladší přípravky FC Hradec Králové přechází 17 hráčů ze školičky, a to:

Brezovský Dominik, Cicko Bryan Peter, Doubková Petra, Hawillo Daniel, Hochmann Matyáš, Klíma Lukáš, Kopecký Matěj, Kovář Pavel, Kraus Jan, Linhart Kristián, Macek Jan, Novák Matyáš, Pižl Vojtěch, Snížek Vojtěch Svatoň Tomáš, Teichman Petr a Zima Patrik. 

Dále jsme na turnaji hradeckých mateřských škol vybrali Brunu Dominika a Pokorného Matěje. 

A kdo by měl herně táhnout tento ročník?

K talentovaným hráčům patří zejména Hawillo Daniel, Hochmann Matyáš, Kraus Jan, Pižl Vojtěch, Snížek Vojtěch, Svatoň Tomáš, Zima Patrik a Bruna Dominik. Kluky doprovází i talentovaná Doubková Petra (r.2009)

 V průběhu osmiletého trvání Fotbalové školičky ji navštívilo již 613 kluků a dívek

fs zari 2015b  

Focení Fotbalové školičky na Miladě - září 2015

 

 

Historie Fotbalové školičky záři 2016 – červen 2017

 

Od září 2016 začíná FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA FC HRADEC KRÁLOVÉ při ZŠ Milady Horákové působit v hradeckém mládežnickém fotbalu již devátým rokem.

  

Jakuba Zahradníka střídá Jaroslav Mudruňka a děti si vybraly LVÍČATA a RARÁŠKY

 

I když se do konce roku 2016 zdálo, že tento ročník bude v klidu, začátkem roku se s námi rozloučil z pracovních důvodů trenér Jakub Zahradník. Naštěstí se nám podařilo poměrně brzy sehnat náhradu a tak na jeho místo nastoupil bývalý ligový hráč „Votroků“ a zkušený rozhodčí a delegát FAČR Jaroslav Mudruňka.

Další změnou bylo i vyhodnocení interní soutěže, při které jsme hledali co nejvýstižnější názvy pro starší i mladší skupinu školičky. Po tajné volbě se na konec hráči starší skupiny změnili na LVÍČATA a jejím mladším kolegů jsme začali říkat RARÁŠCI.

 

Stěhujeme se z Milady do Malšovic „Pod lízátka“

 

Poslední a dosti podstatná a nepříjemná změna nás čekala při plánovaném přechodu z haly na hřiště, kdy se rozhodlo, že základní škola, s ohledem na stále se zhoršující stav hřiště s umělým povrchem, který nikdo neřeší, toto sportoviště uzavře, což pro chod školičky znamenalo celou řadu problémů. Pomoc přišla z klubu, kdy nám vedení FC Hradec Králové nabídlo možnost na potřebnou dobu přesunout školičku do Malšovic pod lízátka. Parta v čele s vedoucím stadionu Milanem Ptáčkem nám hezky upravila jednu z buněk a my jsme se poprvé z Milady stěhovali jinam.

 

K ročníků 2011 a 2012 přichází první hráči narozeni v roce 2013

 

V tomto roce jsme svoji náborovou činnost s využitím Radnice, Hradečáku, Hradeckém deníku a informací z klubu i přímé propagace v mateřských školách, zaměřili hlavně na děti ročníku 2011 a 2012.

Dobré výsledky zejména dvou uplynulých ročníků nám ukázaly, že další upřesnění metodiky používané v tréninkovém procesu i v komunikaci s rodiči je pro školičku tou správnou cestou.

Bodovací soutěž zná svoje vítěze

 

Stejně jako v loni jsme pro obě skupiny uspořádali dlouhodobou bodovací soutěž „O nejlepšího hráče“ daného ročníků, která skončila s těmito výsledky:

Konečné výsledky soutěže "O nejlepšího hráče Fotbalové školičky v sezóně 2016/2017:

Speciální cena: Komárková Lucie a Svoboda Filip (oba r. 2010) 

Lvíčata - ročník 2011:

1. Zadrobílek Šimon (106,26 bodů), 2. Kareš Jiří (99,63), 3. Mach Matyáš (88,19), 4. Teichman Adam (64.82), 5. Vítek David (64,20), 6. Miňovský David (63,84), 7. Vaníček Prokop (63,15), 8. Němeček Adam (61,34), 9. Pirner Lukáš (55,74), 10. Kučera Sebastián (52,37), 11. Říčař Vojta (40,83), 12. Kočí Kryštof (39,78), 13. Horák Jáchym (39,11), 14. Říčař Viktor (29,45), 15. Syrovátka Vít (27,70), 16. Špráchal Samuel (27,65), 18. Wolf Lukas (21,78), 19. Holanec Matyáš (16,67)

Raráškové - ročník 2012:

1. Řehůřek Albert (121,46 bodů), 2. Moník Jaroslav (101,81), 3. Rolek Jan (95,50), 4. Brož Jan (89,88), 5. Svoboda Matyáš (758,67), 6. Gottvald Denis (74,01), 7. Žák Petr (72,48), 8. Pešek Tomáš (70,22), 9. David Jan (69,97), 10. Kylar Vítek (66,43), 11. Syrůček Tomáš (59,28), 12. Navrátil Michal (59,04), 13. Škop Adam (48,62), 14. Kulhánek Michal (47,52), 15. Vejražka Filip (45,84), 16. Suchý Michal (42,45), 17. Demeter Michal (37,02), 18. Neubauer Tadeáš (32,29), 19. Paikert Jan (31,73), 20. Tran Nami (30,82), 21. Daniš Jakub (28,72), 22. Čejka Matěj (28,40), 23. Hrbek Sebastián (24,89), 25. Sitář Daniel (23,38), 24. Cichocký František (19,61)

Raráškové - ročník 2013:

1. Hron Tomáš (65,95 bodů), 2. Tichý Šimon (55,12), 3. Maňásek Filip (45,05), 4. Koblása Daniel (41,27), 5. Winter Jakub  (40,85), 6. Bacovský Jindřich (29,67)

Účast hráčů Fotbalové školičky na víkendových akcích

 

Ve spolupráci s FC HK, OFS HK a městem Hradec Králové jsme zorganizovali 7. ročník fotbalového turnaje hradeckých mateřských škol a 3. ročník Memoriálu Josefa Součka, které přivedou další malé děti na sportoviště.

Během roku jsme pro naše děti opět uspořádali celou řadu víkendových akcí,

o kterých se více dozvíte v částech „Akce“ a „Fotogalerie“ našich webových stránek.

Jednalo se o 5 halových turnajů v tělocvičnách ZŠ M. Horákové, účast 2 družstev školičky na turnajích Slávie HK a přeboru mini OFS HK, účast v 3. ročníku jarní soutěže mini OFS, již zmiňovanou účast na Memoriálu J. Součka a pořádání již 13. ročníku Memoriálu M. Horákové na Háječku.

 

Ročník 2011 přechází do FC Hradec Králové

 

Do nově připravované přípravky klubu odchází 18 hráčů, včetně 2 hráči ročníků 2010, a to:

Komárková Lucie, Svoboda Filip (oba ročnik 2010), Beneš Marek, Horák Jáchym, Kareš Jiří (přestup z Hořic), Kočí Kryštof (přestup z Ústí /Orl.), Kučera Sebastián, Kvasnička Filip (přestup z Kunčic), Mach Matyáš, Miňovský David, Němeček Adam, Pirner Lukáš, Říčař Vojta, Teichman, Adam, Vaníček Prokop, Vítek David, Wolf Lukas a Zadrobílek Šimon.

 

Mezi opory ročníku by měli patřit zejména 

Zadrobílek Šimon, Kareš Jiří, Beneš Marek, Kvasnička Filip, Němeček Adam, Mach Matyáš, Kučera Sebastián, Vítek David a Miňovský David.

Za uplynulých devět let navštívilo školičku již 693 chlapců a děvčat.

1

 

 

 

Historie Fotbalové školičky záři 2017 – červen 2018

Ani desátá jubilejní sezóna FOTBALOVÉ ŠKOLIČKY FC HRADEC KRÁLOVÉ při ZŠ Milady Horákové, se neobešla bez změny na trenérském postu.

Tomáš Kroulík odchází k hradecké juniorce a do školičky se krátce vrací Jakub Zahradník, kterého od ledna střídá Tomáš Frýdek.

Jak bývá zvykem, s novým ročníkem školičky se opět mění i složení trenérského obsazení. Tomáše Kroulíka si vyžádali do hradecké juniorky, a tak jsme opět museli rozhodit sítě a hledat vhodného adepta na tuto práci. Na štěstí se nám po půlroční pauze vrátil do známého prostředí Kuba Zahradník, ale dlouho s námi nevydržel a tak do školičky do ledna nastupuje bývalý trenér přípravek FC HK Tomáš Frýdek.

Pokračujeme „pod lízátky“, kde organizujeme i další nábor pro ročníky 2012 - 2014 

 Pokud se týká rekonstrukce hřiště na Miladě, tak začátek školního roku nic nového nepřinesl a proto pokračujeme celý rok „Pod lízátky“. 

Pro doplnění družstva Lvíčat i Rarášků pořádáme v záři velký nábor mezi ročníky 2012-2014, který inzerujeme v Černobílém gólu i v Radnici. Bohužel nám nepřeje počasí, a tak jsme nuceni zrušit řadu tréninků. Proto jsme zkrátili venkovní sezónu a v dřívějším termínu, než obvykle, přecházíme do tělocvičen na Miladě. 

Návrat do tělocvičen komplikuje zpoždění přístavby venkovních šaten

Zatím je 10. ročník jako začarovaný, neboť na ZŠ M. Horákové dochází ke zpoždění přístavby venkovních šaten. Naše kancelář i s nábytkem a tréninkovými věcmi, která se pro nás překvapivě stala součástí staveniště, je komplet vystěhovaná a všude je prach. Po dohodě s vedením stavební firmy obnovujeme alespoň její provizorní provoz a tak zahajujeme halovou sezónu, včetně prvního turnaje, kterým je říjnový ZMRZLINOVÝ POHÁR, tak trochu v „partyzánských podmínkách“.   

Zářijový nábor ročníků 2012 – 2014 se celkem vydařil, ale bude nutno ještě doplnit hráče ročníku 2012.

Na úvodní měsíční nábor přišel největší počet hráčů ročníků 2013 a několik hráčů r. 2014. Z nich, však jako každým rokem, zatím vydrželi jen Ti nejvíce zapálení. Protože jsme očekávali větší zájem od ročníku 2012, zaměřujeme se právě na doplnění této věkové kategorie, ale moc se nám to nedaří.      

Bodovací soutěž zná svoje vítěze

Stejně jako v loni jsme pro obě skupiny uspořádali dlouhodobou bodovací soutěž „O nejlepšího hráče“ daného ročníků, která skončila s těmito výsledky:

Konečné výsledky soutěže "O nejlepšího hráče Fotbalové školičky v sezóně 2017/2018:

Ročník 2011 - 1. Hron Vojtěch – 70,23 (78,05/91,67), 2. Dvořáková Laura – 67,90 (85,59/83,33).   

Ročník 2012 - 1. Řehůřek Albert - 96,42 (73,73/85,42), 2. Moník Jaroslav - 89,58 (90,68/87,50), 3. Lindr Jakub - 82,60 (80,51/89,58), 4. Navrátil Michal - 75,36 (77,97/97,92), 5. David Jan – 72,38 (60,53/85,42), 6. Rolek Jan - 70,96 (96,61/87,50), 7. Žák Petr - 65,49 (88,98/93,75),  8. Svoboda Matyáš – 61,22 (67,80/75,00), 9. Kroka Matěj – 60,70 (80,00/77,08),  10. Gottvald Denis – 57,56 (79,66/85,42), 11. Zeman Filip – 54,14 (0/70,59), 12. Kulhánek Michal – 51,43 (66,10/79,17), 13. Pešek Tomáš – 48,22 (81,36/85,42),  14. Sitař Daniel – 42,38 (74,58/66,67), 15. Škop Adam – 38,47 (0/71,74), 16. Cichocki František – 13,28 (45,76/25,00).

Nehodnoceni z důvodu odchodu nebo malého počtu tréninků: Vondrouš Daniel, Syrůček Tomáš, Bejlek Jan a Bejlek Tobiáš

Ročník 2013 - 1. Hron Tomáš - 95,61 (75,61/91,67) – Lvíčata, 2. Hochmann Kryštof – 90,46 (80,56/96,77), 3. Šimek Jan – 8,78 (86,36/91,94), 4. Tichý Šimon - 80,85 (87,50/82,26),  5. Ornst Tobiáš – 78,81 (79,41/90,32), 6. Novák Filip – 76,21 (79,41/83,87), 7. Kudr Michal – 73,72 (0/75,41), 8. Zaplatílek Lukáš – 70,64 (96,77/83,87,  9. Trenz Theodor – 69,64 (90,63/91,94), 10. Klaban Jakub – 64,48 (73,61/82,26), 11. Matuška Filip – 63,71 (84,72/91,94), 12. Špitálský Matyáš – 61,27 (75,00/82,26), 13.  Mlejnek Michal – 57,05 (80,65/83,87), 14. Petras Martin – 54,36 (73,61/75,81), 15. Čtvrtečka Tomáš – 53,84 (76,39/79,03), 16. Tapia Martinéz Daniel – 52,74 (86,11/61,29), 17. Winter Jakub – 50,63 (72,22/75,81), 18. Binar Kristián – 50,11 (47,22/82,26), 19. Dvořák Václav – 49,98 (0/82,61), 20. Koblása Daniel - 47,84 (79,17/54,84),  21. Jakubinský Marek – 47,10 (66,67/72,58), 22. Pěnkava Šimon – 44,50 (0/58,06), 23. Maňásek Filip – 43,78 (62,50/79,03), 24. Moník Ondřej – 38,78 (69,44/62,90), 25. Bacovský Jindřich – 36,54 (63,89/58,06), 26. Zeman David – 32,38 (63,24/58,06), 27. Kovařík Šimon – 22,54 (58,33/56,45)

Nehodnoceni z důvodu odchodu nebo malého počtu tréninků: Kotyza Vojtěch, Prněk Vojtěch, Riess Jan, Rohlíček Dominik a Vlachynský Kristián

Ročník 2014 - 1. Mařas Samuel - 57,50 (76,39/76,67), 2. Dvořák Patrik  – 52,50 (90,91/75,00), 3.  Vít Ondřej - 30,25 (88,89/55,00) 

Nehodnoceni z důvodu odchodu nebo malého počtu tréninků: Cink Jiří, Kincl Marek, Meliš Jakub, Fleišer Sebastián, Jirousek Adam, Learned Aiden, Kolesnáč Patrik

Účast hráčů Fotbalové školičky na víkendových akcích

Ve spolupráci s FC HK, OFS HK a městem Hradec Králové jsme zorganizovali 8. ročník fotbalového turnaje hradeckých mateřských škol a 4. ročník Memoriálu Josefa Součka, které přivedou další malé děti na sportoviště.

Během roku jsme pro naše děti opět uspořádali celou řadu víkendových akcí, o kterých se více dozvíte v částech „Akce“ a „Fotogalerie“ našich webových stránek.

Jednalo se o 5 halových turnajů v tělocvičnách ZŠ M. Horákové, účast 3 družstev školičky na turnajích ve Vysoké n/L., na Slávii HK a přeboru mini OFS HK, účast dvou družstev v 4. ročníku jarní soutěže mini OFS, již zmiňovanou účast na Memoriálu J. Součka a pořádání již 14. ročníku Memoriálu M. Horákové na Háječku. 

Ročník 2012 přechází do FC Hradec Králové

Do nově připravované přípravky klubu odchází 18 hráčů, včetně 2 hráči ročníků 2011, a to:

Dvořáková Laura (r. 2011), Hron Vojtěch (r. 2011), David Jan (přestup z Nového Hradce), Gottvald Denis, Kroka Matěj, Kulhánek Michal, Lindr Jakub, Moník Jaroslav, Navrátil Michal, Pešek Tomáš, Rolek Jan, Řehůřek Albert, Sitař Daniel, Stoszek Tobiáš, Svoboda Matyáš, Škop Adam, Tichý Bedřich, Zeman Filip, 

Mezi opory ročníku by měli patřit zejména

Dvořáková Laura (r. 2011), Hron Vojtěch (r. 2011), David Jan, Lindr Jakub, Moník Jaroslav, Navrátil Michal, Rolek Jan, Řehůřek Albert, Svoboda Matyáš a Zeman Filip, 

Za uplynulých deset let navštívilo školičku již 763 chlapců a děvčat.

 DSC 0717

 

Historie Fotbalové školičky záři 2018 – červen 2019

Fotbalová školička otevírá druhou desítku svého působení na ZŠ M.Horákové

Kolem školního hřiště ZŠ M. Horákové nedošlo k významnějšímu postupu a tak 11. ročník Fotbalové školičky opět začínáme „Pod lízátky“, a to ve stejném trenérském složení.

Pokud se týká rekonstrukce hřiště na Miladě, tak začátek školního roku nic nového nepřinesl, a proto pokračujeme celý rok „Pod lízátky“. Město sice vyhrálo u soudu úvodní stání, ale ke konečnému řešení se věc nikterak nepohnula.

Začátkem září organizujeme „Pod lízátky“ další nábor, tentokráte pro ročníky 2013 - 2015

Nový nábor pro doplnění družstva Lvíčat i Rarášků se nyní týká ročníků 2013 - 2015. Opět inzerujeme v Černobílém gólu, v Radnici i v Hradečáku a našich webových stránkách. I když je shánění šikovných dětí, s ohledem na paletu možných nabídek a zájmů, stále obtížnější, podařilo se nám jich opět zajistit potřebný počet.

Jak se stává tradicí opět jsme pro obě skupiny uspořádali dlouhodobou soutěž „ O nejlepšího hráče ročníku“.

Konečné výsledky soutěže "O nejlepšího hráče Fotbalové školičky v sezóně 2018/2019:

Lvíčata - Ročník 2013 - 1.Pěnkava Šimon - 92,58 (83,04/94,19 - 3), 2. Hochmann Kryštof – 88,92 (84,82/88,37 - 2), 3. Šimek Jan – 88,70 (83,04/83,72 - 4), 4. Gabera Jakub - 73,54 (80,36/93,02 - 6), 5. Kudr Jakub – 71,84 (70,54/77,91 - 11), 6. Mlejnek Michal – 71,54 (89,29/80,23 - 5), 7. Ornst Tobiáš – 68,64 (76,79/77,91 - 10), 8. Jackulák Josef – 67,88 (82,14/73,26 - 9), 9. Klaban Jakub – 66,39 (87,50/82,56 - 8), 10. Matuška Filip – 61,16 (90,18/83,72 - 12), 11. Tichý Šimon – 59,87 (85,71/59,87 - 7), 12. Trenz Theodor – 53,32 (86,61/76,74 - 14), 13. Petras Martin - 50,02 (80,36/60,47 - 13), 14. Benadík Lukáš – 46,58 (71,43/70,93 - 17), 15. Maňásek Filip – 45,36 (83,93/87,21 - 18), 16. Zaplatílek Lukáš – 43,51 (81,25/43,51 - 16), 17. Zeman David – 38,25 (85,71/53,49)
Ostatní hráči nehodnocen z důvodu nesplnění více jak dvouměsíční lhůty.


Rarášci - Ročník 2014 - 1. Zeman Matěj - 95,54 (94,59/96,55 - 1) , 2. Dvořák Patrik – 85,65 (85,00/89,66 - 3), 3. Mařas Samuel – 84,45 (81,25/84,48 - 2), 4. Zdráhal Matyáš - 79,07 (85,14/89,66 - 5), 5. Hejč David – 59,60 (77,27/91,38 - 6), 6. Stuchlíkl Sebastián - 58,35 (82,50/50,00 - 4), 7. Kašperek Matyáš – 56,52 (89,19/82,76 - 7), 8. Meliš Jakub – 50,71 (67,50/81,03 - 10), 9. Dujsík Marek – 50,64 (0/82,14 - x), 10. Marek Jonáš – 49,21 (0/79,82 - x), 11. Zvolánek Adam – 48,44 (64,00/89,66 - 12), 12. Burada Štěpán – 47,51 (60,26/46,55 - 9). 13. Hájek Albert – 42,67 (0/77,59 - x)), 14. Fetting Maxmilián – 42,11 (82,43/46,55 - 8), 15. Středa Ondřej - 41,55 (72,50 - 60,34 - 11), 16. Kincl Marek - 41,44 (66,25/62,07 - 13), 17. Kubík Jan – 32,46 (68,57/79,31 - 16), 18. Learned Aiden - 27,73 (82,50/65,52 - 15), 19. Burda Jan - 24,94 (73,75/41,38 - 14)
Ostatní hráči nehodnocen z důvodu nesplnění více jak dvouměsíční lhůty.


Rarášci - Ročník 2015 - 1. Dušek Filip - 93,91 (86,84/97,83- 1), 2. Daněk Damián – 82,12 (79,73/82,61 - 2), 3. Lán Dominik – 78,55 (0/91,30 - x), 4. Zvolánek Štěpán - 68,69 (62,00/91,30 - 6), 5. Kulhánek Petr – 67,83 (0/91,18 - x), 6. Špidla Matěj – 58,51 (81,25/95,65 - 4), 7. Bystrzycki Matěj - 56,71(71,25/80,43 - 5), 8.Darida Juraj – 53,39 (75,68/84,78 - 3), 9. Karel Dominik – 45,97 (64,29/78,26 - 7), 10. Fabrický Tomáš – 29,82 (67,50/56,52 - 8), 11. Farský Mikuláš - 24041 (0/63,64 - x), 11. Šťastný Šimon - 22,50 (0/ 50,00 - x)
Ostatní hráči nehodnocen z důvodu nesplnění více jak dvouměsíční lhůty.


Účast hráčů Fotbalové školičky na víkendových akcích

Ve spolupráci s FC HK, OFS HK a městem Hradec Králové jsme zorganizovali 9. ročník fotbalového turnaje hradeckých mateřských škol a 5. ročník Memoriálu Josefa Součka, které přivedou další malé děti na sportoviště. Nově jsme chtěli pro děti z hradeckých MŠ uspořádat v květnu i tzv. „Pohybové hry“, na které se přihlásilo 12 desetičlenných družstev. Bohužel počasí bylo proti a tak se bude snažit tento nový projekt znovu nabídnout MŠ v září.

Během roku jsme pro naše děti opět uspořádali celou řadu víkendových akcí, o kterých se více dozvíte v částech „Akce“ a „Fotogalerie“ našich webových stránek.
Jednalo se o 5 halových turnajů v tělocvičnách ZŠ M. Horákové, účast 2 družstev školičky na turnajích ve Vysoké n/L., na Slávii HK a přeboru mini OFS HK, účast dvou družstev v 5. ročníku jarní soutěže mini OFS, již zmiňovanou účast na Memoriálu J. Součka a pořádání 15. ročníku Memoriálu M. Horákové na Háječku.

V červnu to chvíli vypadalo, že by se mohlo, na základě výroku soudu, dát konečně už dohromady poničené hřiště na ZŠ M. Horákové, ale vzhledem k nepochopitelnému postoji města, jako vlastníka, a lajdáckému přístupu původního dodavatele byla oprava po pár dnech zastavena.

Ročník 2013 přechází do FC Hradec Králové

Do nově připravované přípravky klubu odchází 18 hráčů, a to:
Benadík Lukáš, Gabera Jakub, Hochmann Kryštof, Jackulák Josef, Jakubinský Marek, Klaban Jakub, Kudr Michal, Maňásek Filip, Matuška Filip, Mlejnek Michal, Ornst Tobiáš, Petras Martin, Pěnkava Šimon, Prášil Jan, Šimek Jan, Tichý Šimon, Trenz Theodor a Zaplatilek Lukáš.

Mezi opory ročníku by měli patřit zejména 

Gabera Jakub, Hochmann Kryštof, Jackulák Josef, Klaban Jakub, Kudr Michal, Mlejnek Michal, Ornst Tobiáš, Pěnkava Šimon, Šimek Jan, Tichý Šimon a pokud upřednostní kopanou před hokejem, tak zejména Hron Tomáš.


Za uplynulých jedenáct let navštívilo školičku již 828 chlapců a děvčat.

Fotogradie na konec textu

 

Historie Fotbalové školičky záři 2019 – červen 2020

12. ročník Fotbalové školičky začínáme v září „Pod lízátky“ pro ročníky 2014 - 2016

Bylo dobré, že trenérské složení obou skupin zůstalo nezměněné. Otázkou, tak bylo, jak úspěšný bude nový nábor dětí do obou skupin, neboť při stále rostoucí konkurenci nabídek a lákadel pro děti je naplnění potřebného počtu dětí stále obtížnější.

Nový nábor pro doplnění družstva Lvíčat i Rarášků se letos týkal ročníků 2014 - 2016. Opět inzerujeme v Černobílém gólu, v Radnici i v Hradečáku a našich webových stránkách. Bohužel se nám, dle našich představ, nedaří i přes opakované nábory sehnat v podzimní části potřebný počet kluků ročníku 2014. Lepší je to u ročníku 2015, kde se objevilo několik šikovných dětí. Snahu zvrátit tento nepříznivý vývoj jarním náborem nám překazila „koronavirová“ pauza, která trvala od března do května.

Abychom alespoň trochu zachránili vzniklou situaci a podařilo se nám alespoň částečně navýšit početní stavy Lvíčat i Rarášků, rozhodli jsme se trénovat nejenom v červnu, ale výjimečně i v červenci. Bohužel, pokud se týká ročníku 2014, moc nám to nepomohlo a do nově tvořeného ročníku U7 FA FC HK posíláme všech 16 našich absolventů. Navíc nám, vlivem komplikovaného úrazu, pro trénování v jarních měsících vypadl Jarda Mudruňka, ale jak bývá ve školičce dobrým zvykem, sami jsme si vypomohli a celou situaci v pohodě zvládli.

I v tomto ročníku jsme uspořádali dlouhodobou soutěž „ O nejlepšího hráče ročníku“.

Konečné výsledky soutěže "O nejlepšího hráče Fotbalové školičky v sezóně 2019/2020:

Lvíčata - Ročník 2014 - výsledky za září 2019 - červen 2020:
1. Zdráhal Matyáš – 91,01 (94,34/92,00), 2. Mařas Samuel – 89,97 (79,25/96,00), 3. Zeman Matěj – 84,52 (97,17/86,00), 4. Dvořák Patrik – 79,49 (85,85/90,00), 5. Zvolánek Adam – 74,03 (93,18/94,00), 6. Kašperek Matyáš – 67,02 (83,02/92,00), 7. Svoboda Jan – 65,91 (80,19/90,00), 8. Burda Štěpán – 64,44 (58,49/72,00), 9. Šebestík Martin – 62,11(82,65/88,00), 10. Středa Ondřej – 53,31 (57,55/84,00), 11. Meliš Jakub – 43,68 (62,26/52,00), 12. Dujsík Marek – 40,13 (60,38/60,00)
Nehodnocen: Švec Damián (r.2014 – Rarášci)

Rarášci - Ročník 2015 - výsledky za září 2019 – červen 2020:
1. Zvolánek Štěpán – 137,05 (97,30/100), 2. Daněk Damián – 106,45 (87,81/100), 3. Lán Dominik – 96,23 (95,95/100), 4. Káranský Nicolas – 90,55 (91,89/100), 5. Dušek Filip – 90,08 (94,59/100), 6. Věchet Lukáš – 89,05 (79,73/100) 7. Kulhánek Petr – 85,57 (96,49/100), 8. Skořepa Tadeáš – 82,78 (90,32/93,33), 9. Karel Dominik – 76,19 (82,43/93,33), 10. Bystrzycki Matěj – 66,02 (82,43/90,00), 11. Šipoš Adam – 53,49,(79,55/86,68), 12. Sál Filip – 52,65 (79,73/86,67), 13. Poláček Jakub – 48,07 (0/69,23), 14.Tomášek Filip – 45,59 (89,71/60,00), 15. Masopust Radim – 45,50 (78,38/73,33), 16. Pacák Jakub – 43,70 (82,43/73,33), 17. Střítecký František – 41,78 (71,62/66,67), 18. Hanousek Jiří – 24,18 (60,81/56,67)
Nehodnocen: Tomášek František, Sotiri Kevin, Šťastný Šimon – z důvodu přerušení docházky

Rarášci - Ročník 2016 - výsledky za září 2019 – červen 2020:
1. Kudrna Tomáš – 55,79 (97,30/93,33), 2. Kučera Václav – 39,02 (66,22/70,00), 3. Špidlen Adam – 34,21 (59,46/93,33), 4. Máslo Kryštof – 24,46 (0/73,33)
Ostatní hráči školičky nebyli hodnoceni z důvodu nesplnění více jak dvouměsíční lhůty.
Účast hráčů Fotbalové školičky na víkendových akcích

Zatím co v podzimní části jsme realizovali všechny naplánované akce, na jaře se díky koronaviru muselo vše zrušit. Jediné, co jsme pro naše děti mohli uspořádat, byl v červnu již 16. ročník Memoriálu Milady Horákové.

Více se o pořádaných akcích opět dočtete na našem webu v částech „Akce“ a „Fotogalerie“.
Jednalo se o 4 halové turnaje hrané v tělocvičnách ZŠ M. Horákové, účast 2 družstev školičky na turnajích v Třebši, ve Vysoké n/L., na Slávii HK a přeboru mini OFS HK ve Vysoké.

Ročník 2014 přechází do FC Hradec Králové

Jak už jsme uvedli, do nově připravované přípravky klubu odchází všech 16 absolventů školičky, a to:
Burda Štěpán, Doležal Jan, Dujsík Marek, Dvořák Patrik, Hubal Matouš, Kašperek Matyáš, Mařas Samuel, Meliš Jakub, Pištora František, Středa Ondřej, Svoboda Jan, Šebestík Martin Joel, Švec Damián, Zdráhal Matyáš, Zeman Matěj a Zvolánek Adam.
Nově je doplní ještě Kural Václav, který se do Hradce přestěhoval z Prahy a chtěl by začít hrát fotbal.

Mezi opory ročníku by měli patřit zejména 

Burda Štěpán, Dvořák Patrik, Mařas Samuel, Zdráhal Matyáš, Zeman Matěj a Zvolánek Adam.


Za uplynulých dvanáct let navštívilo školičku již 881 chlapců a děvčat.

Fotky z focení řjen 2019

 

Historie Fotbalové školičky záři 2020 – červen 2021

Po jarní „koronavirové“ pauze otevíráme v září „Pod lízátky“ již 13. ročník Fotbalové školičky, tentokráte pro ročníky 2015 - 2017

Za stále nejasné „zdravotní“ situace, kdy je mimo přijímání různých hygienických opatření ve vzduchu i možný návrat další „koronavirové“ vlny, otevíráme, za stejného trenérského složení, již 13. ročník Fotbalové školičky.
V závěru loňského ročníku se nám podařilo celkem dobře početně naplnit ročník 2015, a tak začínající počet Lvíčat, i jejich předváděné výkony, dávají tušit, že by toto mohl být velmi dobrý ročník.
Otázkou bylo, jak velký zájem bude od ročníků 2016 a 2017, a jak se nám podaří v zářiové náboru naplnit počty Rarášků. Bohužel jsme stihli jen jeden nábor, neboť se k nám začátkem října opět vrátil koronavirus, který znamenal ve zbytku roku 2020 i pro děti ze „školičky“ konec možností společného trénování. Dětem tak zbyl jen opětovný návrat k individuálním tréninkům s rodiči a se sourozenci.

Komplikuje se i situace kolem trenérů Fotbalové školičky

A aby toho nebylo málo, zkomplikovala se nám i situace na místech trenérů školičky, kde k Jardovi Mudruňkovi, který se díky rehabilitaci po operacích postupně připravoval na návrat, přibyl i Tomáš Frýdek, kterému v dalším pokračování trénování zabránily pracovní povinnosti.

Videa a on-line cvičení během nucené půlroční přestávky

Abychom s dětmi i s rodiči udržovali stálý kontakt, posíláme hráčům školičky nejprve mailem nebo přes náš web nejrůznější cvičení odpovídající jejich věku a od února přecházíme dvakrát týdně s využitím počítačů na on-line cvičení, která pro školičku připravuje šéftrenér přípravek Fotbalové akademie FC HK Mirza Rahimič.

Dlouho očekávaný návrat k trénování přišel až v dubnu 2021. Trenérskou skupinu u Lvíčat doplnil trenér Aleš Zavázal

Až koncem dubna nám situace dovolila návrat ke společnému trénování. Ke Lvíčatům přišel na zkoušku a následně nastálo nový trenér Aleš Zavázal. Téměř půlroční přestávka znamenala nutnost opětovného doplnění počtu dětí u obou kategorií formou nových náborů.

V dubnu došlo ke schválení dvou, dlouho očekávaných a pro hradecký klub velmi významných akcí.

1/ Výkonný výbor FAČR odsouhlasil záměr rozšířit počet Regionálních fotbalových akademií z osmi na devět. A právě ta devátá Regionální akademie je zřízena v Hradci Králové.
Znamenalo to, že se v září ukončil pětiletý přípravný proces, který bude mít opravdu velký přínos pro výchovu mladých fotbalistů v celém kraji. Jedná se o velké ocenění dosavadní dlouholeté práce s mládeží v klubu FC HK. Vedle klubové akademie FC HK, určené pro ročníky U7-U19, bude souběžně fungovat i Regionální akademie FAČR, která je zaměřena speciálně na ročníky U14 a U15. To umožní zajistit pro hráče vyšší počet trenérů, fyzioterapeutů, psychologů, lepší kapacitu lékařských služeb i stravovací režim. Jedná se tak o výrazné zprofesionalizování práce při výchově mladých fotbalistů, které je v dnešní době pro jejich vývoj nevyhnutelné a kterého budou moci v budoucnu využít i současní absolventi Fotbalové školičky.
2/ Na „Malšovickém stadionu“ došlo k podpisu smlouvy mezi Statutárním městem Hradec Králové a firmami Strabag, Geosan Group a D&D Elektromont o výstavbě nové multifunkční arény. Stavební práce budou započaty na podzim letošního roku a ukončeny během roku 2023.
Vítěz tendru za 568 milionu korun bez DPH začne přípravné práce a zřejmě na podzim zahájí i samotnou stavbu, která by měla být dokončena do 24 měsíců. Kapacita nového stadionu bude 8000 diváků s možností navýšení na 9300 míst a bude splňovat kategorii UEFA 4 pro mezinárodní utkání.

Účast hráčů Fotbalové školičky na víkendových akcích

Protože nám koronavirus znemožnil během roku pořádání všech plánovaných akcí, snažíme se v červnu dohnat, co se dá. Pořádáme na Háječku 17.ročník Memoriálu Milady Horákové a turnaj v systému 3+0. Na závěr posíláme 2 družstva Lvíčat a 2 družstva Rarášků na MINI CUP do Skřivan (3+0), kde suverénně obsazujeme v obou kategorií první dvě místa a nepoznáváme od ostatních porážku.

I v tomto ročníku jsme uspořádali dlouhodobou soutěž „ O nejlepšího hráče ročníku“.

Konečné výsledky soutěže "O nejlepšího hráče Fotbalové školičky v sezóně  2020/2021:

Lvíčata - Ročník 2015 - výsledky za září 2020 - červen 2021:

1. Lán Dominik – 119,40 (90,00), 2. Karanský Nicolas – 107,11 (85,71), 3. Věchet Lukáš – 103,28 (88,57), 4. Skořepa Tadeáš – 101,26 (94,29), 5. Daněk Damián – 93,57 (82,86), 6. Dušek Filip – 90,75 (94,29), 7. Kulhánek Petr – 82,85 (85,71), 8. Bystrzycki Matěj – 67,17 (75,71), 9. Karel Dominik – 66,26 (68,57), 10. Sál Filip – 64,38 (75,71), 11. Šipoš Adam – 63,46 (77,14), 12. Střítecký František – 59,72 (82,86), 13. Šubrt Sebastián – 53,34 (66,67), 14. Kosina Ondřej – 50,86 (62,86), 15. Novák Vojtěch – 47,64 (67,14), 16. Hanousek Jiří – 34,29 (51,43), 17. Hruška Matyáš a Tykva Jiří – 31,43 (57,14),
Nehodnocen: Klapka David, Tomášek František a Šťastný Šimon (Rarášci)

Rarášci - Ročník 2016 - výsledky za září 2020 – červen 2021:

1. Matějka Marek – 117,20 (100,00), 2. Kudrna Tomáš – 113,40 (100,00), 3. Machala Alex – 100,90 (90,00), 4. Špidlen Adam – 85,40 (92,00), 5. Čapek Christián – 84,50 (70,00), 6. Malý Patrik – 83,60 (90,00) 7. Malý Matyáš – 82,40 (88,00), 8. Saifrt Oliver – 78,20 (84,00), 9. Skoták Vojtěch – 75,00 (98,00), 10. Kučera Václav – 70,90 (62,00), 11. Strašek Jakub – 63,00 (76,00), 12. Bouša Vojtěch – 62,10 (78,00), 13. Novotný Matyáš – 60,40 (80,00), 14. Jirásek Adam – 59,59 (91,67), 15. Stoklasa Michal – 49,50 (66,00), 16. Benda Václav – 47,92 (95,83), 17. Máslo Kryštof – 41,90 (82,00), 18. Karvai Jakub – 40,40 (74,00), 19. Peřina Šimon – 16,50 (30,00),
Nehodnocen: Prchal Matyáš, Švec Marek

Rarášci - Ročník 2017 – nejšikovnější hráči za záři 2020 – červen 2021:

1. Prazienka Roman, 2. Tuschl Max, 3. Mahler Vojta, 4. Mach Filip, 5. Pospíšil David
Pořadí ostatních hráčů ročníku 2017 a 2018 se neuvádí.

Ročník 2015 přechází do FC Hradec Králové

Do nové přípravky Fotbalové akademie FC HK přechází 20 absolventů školičky, a to:
Bystrzycki Matěj, Daněk Damián, Dušek Filip, Hanousek Jiří, Hruška Matyáš, Karanský Nicolas, Karel Dominik, Klapka David, Kosina Ondřej, Kulhánek Petr, Lán Dominik, Novák Vojtěch, Sál Filip, Skořepa Tadeáš, Střítecký František, Šipoš Adam, Šubrt Sebastián, Tomášek František, Tykva Jiří a Věchet Lukáš. Již rok působí v přípravce U7 FA FC HK Zvolánek Štěpán.

Mezi opory ročníku by měli patřít zejména:

Bystrzycki Matěj, Daněk Damián, Dušek Filip, Karanský Nicolas, Kulhánek Petr, Lán Dominik, Skořepa Tadeáš, Věchet Lukáš a Zvolánek Štěpán.

Za uplynulých třináct let navštívilo školičku již 934 chlapců a děvčat.

Fotka za text SKOLICKA září 2020

Trenéři

Stávající

BOUZ VLADIMÍR

10/2008 - 03/2009, od 09/2009

ING. KRUŽIK MIROSLAV

od 01/2011

MUDRUŇKA JAROSLAV

od 01/2017

TREJBAL ADAM

od 09/2014

ING. VOHRALÍK PETR  

od 09/2008

ZAVÁZAL ALEŠ

od 04/2021

 

Předchozí

BARBORÍK LUKÁŠ

09/2008 - 11/2010

FIBIGER LUKÁŠ

03/2014 - 06/2014

FRÝDEK TOMÁŠ

01/2018 - 10/2020

ING. HOLEČEK KVĚTOSLAV

09/2008 - 06/2013

JANČA MILAN

12/2008 - 02/2010

KLOUBEC PETR

09/2008 - 10/2008

KROULÍK TOMÁŠ

od 09/2015 - 06/2017

MACHKOVÁ HANA

09/2013 - 11/2013

MEJTSKÝ MILOŠ

11/2014 - 06/2015

BC. NOVICKÝ JAKUB

11/2010 - 06/2015

PROUZOVÁ TEREZA

09/2010 - 11/2010

MGR. ŘÍHA MARTIN

09/2013 - 06/2014

VÍZEK PATRIK

09/2014 - 10/2014

VOHRALÍK MARTIN DIS.

02/2012 - 06/2012

VOHRALÍK PETR ML.

09/2010 - 12/2012

ZAHRADNÍK JAKUB

09/2015 - 06/2017, od 09/ 2017 - 12/2017

 

 

Naši partneři

adidas
jako